Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Evenwichtige begroting 2012 naar Eilandsraad Saba

zaterdag, 19 november 2011

THE BOTTOM — De gedeputeerde van Financiën van Saba, Bruce Zagers, heeft deze week een evenwichtige begroting ter goedkeuring aan de Centrale Commissie aangeboden. Totaal is er 7.982.318 dollar begroot voor 2012.

In de memorie van toelichting wordt naar voren gebracht dat deze begroting geheel in het kader staat van de nieuwe constitutionele status. Alle belangrijke taken die door de Nederlandse regering zijn overgenomen zijn volledig georganiseerd en worden bekostigd door de betrokken instanties.

De regering kan aan de hand van deze begroting een aanvang maken met de verbetering van langetermijnplannen en het streven naar meer efficiëntie en de tijdige rapportage aan de Eilandsraad en het College voor Financieel Toezicht (Cft) voortzetten, zoals in een persbericht naar voren is gebracht.

De vrije uitgaven, die 87 procent van het begrote inkomen voorstellen, zijn nu vastgesteld op 87 miljoen dollar. De sociale premies voor overheidswerknemers zijn hierin opgenomen evenals een structurele verhoging voor 2011, een extra indexering voor 2012, zoals vermeld wordt. De overheid heeft haar bedenkingen over het bedrag voor vrije uitgaven die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ter beschikking is gesteld. Deze bezwaren zijn herhaaldelijk onder de aandacht van minister Piet Hein Donner gebracht. Bovenaan de lijst van grieven prijkt het door het rapport van het ministerie aanbevolen bedrag dat nog moet komen.

Het ministerie heeft weer een verzoek ingediend voor een nieuwe studie, een zogenaamd ‘kader van aanbevelingen’, dat nieuwe richtlijnen moet geven voor het bedrag van vrije uitgaven.

Het indexeringbedrag voor 2012 is gebaseerd op het Europese model en niet op het bedrag dat door het Nederlands Bureau voor de Statistiek werd berekend, zoals door Zagers wordt verklaard.

De kostenplaatsing per sector geeft meer inzicht: 66 procent gaat naar salarissen, 6 procent subsidies, overige kosten 14 procent en onvoorziene uitgaven 8 procent.

In de begroting wordt prioriteit verleend aan het inhalen van de achterstand in onderhoud en verbetering van de infrastructuur van het eiland. Een bedrag van meer dan 260.000 dollar is geraamd voor de verschillende projecten. De subsidie aan organisaties die werkzaam zijn op sociaal gebied wordt drastisch verhoogd. Meer dan 100.000 dollar is hiervoor begroot.

Share this page:
« Back
Back to Top