Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Eerste suppletoire begroting behandeld in Staten Curaçao

DINSDAG, 11 JUNI 2013

WILLEMSTAD — In de Centrale Commissie van de Staten is vandaag de eerste suppletoire begroting van 2013 besproken. Het gaat hier formeel om een ‘landsverordening tot wijziging van de landsverordening tot vaststelling van de begroting van het dienstjaar 2013’, die ter goedkeuring aan de Staten is voorgelegd.

De suppletoire begroting is nodig, omdat de begroting voor het land Curaçao over het jaar 2013 destijds door het interim-kabinet onder leiding van voormalig premier Stanley Betrian werd ingediend. In die begroting is het regeerakkoord 2012-2016 niet integraal en volledig verwerkt. Aan de Staten werd toen gecommuniceerd dat de vertaling van het beleid in de begroting 2013 in de suppletoire begroting zou geschieden. In de landsverordening staat dat ‘in het kader van behoorlijk bestuur en ter waarborging van de kwaliteit van de begroting’ de regering besloten heeft om het regeerprogramma bij de suppletoire begroting tot uitdrukking te laten brengen. “Het onderhavige ontwerp geeft conform de toezegging, hier een adequate invulling aan.” Over de laatste zinsnede was niet ieder Statenlid het eens. Zo meldde MAN-Statenlid Hensley Koeiman dat wat hem betreft behalve wat bij Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) staat, de suppletoire begroting ‘heel erg vaag’ is. Omayra Leeflang van de PAR, die vandaag het eerste aan de beurt was, nam de woorden ‘voor de gekhouderij’ in de mond. De Raad van Advies had de regering ook al geadviseerd om in de algemene beschouwingen van de suppletoire begroting meer aandacht te geven aan het uitwerken van het beleid, zowel tekstueel als cijfermatig. Maar de regering heeft hierop als reactie gegeven dat ‘de beleidswijzigingen niet altijd een cijfermatige aanpassing van de begroting 2013 tot gevolg moeten hebben’. “Waar dat wel het geval is, is dat opgenomen in de algemene beschouwingen.”


Belastingopbrengste
n

In de suppletoire begroting is ook de raming van de belastingopbrengsten in 2013 aangepast. Dit was nodig omdat in de wet over de differentiatie van de omzetbelasting bepaalde producten toch niet het ‘luxe’-tarief van 9 procent toegewezen kregen, maar het normale 6-procentstarief. Ook werd de landsverordening omtrent de ob-differentiatie pas op 1 mei van kracht in plaats van 1 maart. De derving als gevolg hiervan zal in eerste instantie op de post onvoorziene uitgaven komen. In de tweede helft van 2013 wordt het gecompenseerd met een verhoging van de zegelbelasting. De Statenleden namen vandaag de kans waar om over allerlei deelgebieden in de begroting gedetailleerde vragen te stellen. Ook namen zij de gelegenheid te baat om hun nieuwe collega, Statenlid Sherwin Leonora (PS), welkom te heten. Leonora werd enkele dagen geleden ingezworen. Hij heeft de zetel van Ivar Asjes overgenomen, die nu premier is geworden.

Bron: Amigoe Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top