Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Deponeren jaarrekeningen verplicht voor Arubaanse bedrijven

12 OKTOBER 2013

Oranjestad – Nv’s, avv’s en vba’s moeten een kopie van hun jaarrekening in bewaring geven bij de Kamer van Koophandel (KvK).  Dat moet binnen acht dagen na de goedkeuring ervan gebeuren, maar in ieder geval uiterlijk acht maanden na afloop van het boekjaar. Deze wetswijziging in het wetboek van Koophandel is sinds 1 februari van dit jaar van kracht.  Veel bedrijven blijken echter nog niet goed op de hoogte van wat van hen wordt verwacht. Ook is de KvK door bedrijven benaderd die hun jaarrekening niet binnen de gestelde termijn hebben kunnen afronden. Om die reden heeft de KvK nogmaals uitleg gegeven.

De te deponeren jaarrekening moet ten minste bestaan uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting op deze stukken. Binnen acht dagen na de goedkeuring moet de jaarrekening bij de KvK worden ingeleverd, voorzien van de handtekeningen van alle bestuurders en commissarissen. Als de stuk- ken bij de KvK zijn ingeleverd, worden ze in een apart register bewaard.

Overigens is het mogelijk eenmalig uitstel te krijgen. Dat moet het bedrijf aan de eigen aandeelhouders voorleggen en vervolgens zorgvuldig notuleren dat besloten is tot het uitstel. Uitstel wordt dus niet aangevraagd bij de KvK.  De secretaris van de KvK is verantwoordelijk voor de waar- borging van de geheimhouding. De stukken mogen alleen worden ingezien door functionarissen van organisaties die op basis van de wet een toezichthoudende functie hebben.

Op dit moment zijn dat alleen het Meldpunt Ongebruikelijke Transac- ties (MOT) en het Openbaar Ministerie (OM). Leo Maduro, secretaris van de KvK, licht toe dat er een protocol is voor inzage. ,,Het kan niet zo zijn dat we slordig omgaan met deze informatie. Het bestuur van de Kamer heeft ook geen toegang tot deze stukken.” Maduro relativeert de zorg van de aanwezigen over mogelijk lekken van financiële informatie aan concurrenten. ,,Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en daar zijn we zeer streng in. Slechts een zeer beperkt aantal mensen krijgt deze stukken in handen en we gaan daar zeer zorgvuldig mee om. We hebben al vele jaarrekeningen van bedrijven in ons archief en ik durf rustig te stellen dat wij het in ons gestelde vertrouwen niet beschamen.”

Maduro legt uit dat de jaarstukken in ontvangst worden genomen en dat hij of het hoofd van het handelsregister dan direct controleert of er echt financiële stukken in de envelop zitten. Die wordt daarna verzegeld en de bezorger krijgt een verklaring van ontvangst mee met het nummer van het zegel. ,,Zo kan altijd worden aangetoond of de envelop tussentijds geopend is.” Op de vraag of hij aan bedrijven doorgeeft als inzage wordt gevraagd, is Maduro heel stellig. ,,Nee, want inzage maakt altijd deel uit van een onderzoek naar mogelijke strafbare feiten. Als ik mensen zou waarschuwen dat ze worden onderzocht zou ik dat onderzoek in gevaar brengen en dat kan natuurlijk niet. Na afloop van een onderzoek kan de advocaat van het bedrijf wel komen kijken of de stukken zijn ingezien en door wie.”

Er wordt namelijk na opening een verklaring daar- van opgemaakt en bijgevoegd in het dossier, waarna de documenten weer verzegeld worden.  De wetswijzigingen komen voort uit adviezen van de Financial Action Task Force (FATF) en gelden voor naamloze vennootschappen (nv’s), Aruba vrijgestelde vennootschappen (avv’s) en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (vba’s).

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top