Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose Staten unaniem tegen personenverkeerwet van Nederlandse parlementariër Bosman

VRIJDAG, 23 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — De Staten verzoeken de regering van Curaçao om er alles aan te doen om te voorkomen dat het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid André Bosman (VVD), om personenverkeer in het Koninkrijk aan banden te leggen, van kracht wordt. Dit staat in een motie die vanmiddag unaniem door de Staten van Curaçao werd aangenomen.

In de motie spreken de Statenleden hun steun uit voor alle eerdere moties tegen regels voor personenverkeer die sinds 2005 in de Staten zijn aangenomen, waarin staat dat soortgelijke maatregelen ‘discriminerend, stigmatiserend en waardigheidondermijnend zijn ten aanzien van Koninkrijksgenoten afkomstig van Aruba, Curaçao en St. Maarten’.

Tijdens de behandeling van de wet moest initiatiefnemer Bosman het zwaar ontgelden. Hij werd door MAN-lid Charles Cooper steevast als ‘Meneer racist Bosman’ omschreven, terwijl Humphrey Davelaar verwees naar het feit dat Bosman uit het Zeeuwse Middelburg afkomstig is. Een stad die Curaçaoënaars nooit echt goed heeft behandeld, aldus de PNP’er. “Daar kwamen de schepen vandaan die naar Afrika gingen om mensen op te halen en om ze als ballast naar dit gebied te vervoeren.”

Maar ook argumenten voor de initiatiefwet van Bosman werden van tafel geveegd. Zo wees Amerigo Thodé (MFK) erop dat tijdens de laatste Koninkrijksconferentie in 2011, de Nederlandse regering had aangegeven dat het onderwerp personenverkeer van tafel was. “En afspraak is afspraak toch? Nederland houdt zich nu niet aan zijn eigen afspraak.” Fractieleider en voormalig premier Gerrit Schotte wees erop dat in juli van dit jaar Nederland nog verslag had uitgebracht aan het Comité tegen Rassendiscriminatie van de Verenigde Naties en gemeld had dat de Nederland geen discriminatie tolereert. Hoe is het dan mogelijk dat de Nederlandse Tweede Kamer zich over een dergelijke discriminerende wet zal buigen, vroeg Schotte zich af. De motie van vandaag dient volgens de MFK-leider dan ook in het Engels vertaald en naar de VN gestuurd te worden.

Zita Jesus-Leito (PAR) constateerde op haar beurt dat de wet discrimineert. “Het maakt onderscheid aan de hand van waar je geboren bent. Het is zogenaamd bedoeld om probleemjongeren aan te pakken, maar ieder land heeft in dit verband zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen. Het maakt ook een onderscheid tussen EU-burgers, die zich vrij in Nederland kunnen vestigen en Curaçaoënaars die straks aan regels gebonden zullen worden.”

Charles Cooper van de MSN benadrukte tijdens zijn betoog dat de wet uitgaat van regels en beperkingen voor Koninkrijksburgers uit Curaçao om zich in Nederland te vestigen. Mocht de wet goedgekeurd worden, dan zou dit inhouden dat straks ingezetenen van Curaçao met de Nederlandse nationaliteit, als burgers van de Europese Unie, zich vrij kunnen bewegen in deze Unie, maar niet in Nederland. “Nederland is dan ook geen bevriende staat”, aldus de voormalige MAN-leider.

Alex Rosaria (Pais) wees het argument van Bosman van de hand dat er ook op Curaçao sprake zou zijn van beperkingen die de vestiging van Europese Nederlanders in de weg zouden staan. Eerder al had zijn PNP-collega Davelaar erop gewezen dat sinds 2002 Europese Nederlanders alleen een bewijs van goed gedrag, een bewijs van inkomen en huisvestiging nodig hebben om zich op Curaçao te kunnen vestigen. Maar volgens Rosaria heeft Curaçao LGO-land recht op een andere behandeling, terwijl deze regels zijn ontstaan om cultuur-sociaal en economische redenen.

PS-Statenlid en voormalig Justitie-minister Elmer ‘Kadè’ Wilsoe wilde niet te veel woorden kwijt over de Bosmanwet. “Ik heb een advies aan de Nederlandse Tweede Kamer. Deze wet moet moeten ze naar het bos sturen en daar horen Bosjesmannen ook thuis.” Hensley Koeiman (MAN) ergerde zich aan het feit dat voor de zoveelste keer het onderwerp van personenverkeer op de agenda stond van een Statenvergadering. Maar volgens Wilsoe vloeit dat voort uit het superioriteitsgevoel van Nederlandse politici. Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran gaf aan dat de wet niet alleen discriminerend is, maar ook onderscheid maakt aan de hand van geboorteplaats, tegen het Statuut indruist en inconsistent is.

De vergadering werd vlak na de opening door Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) voor enkele minuten geschorst voor overleg tussen de verschillende fracties. De vergadering zou aanvankelijk om tien uur worden hervat, maar op dat tijdstip werd de schorsing met nog een halfuur verlengd. Doel van dit overleg was om te komen tot één motie, waarin alle fracties zich konden vinden. Omstreeks half elf werd de vergadering voortgezet nadat er overeenstemming tussen de fracties was bereikt. De motie werd met algemene stemmen aangenomen. Een daadwerkelijke stemming was aldus niet nodig.

Bron: Amigoe. Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top