Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose Raad van Advies kritisch over uitvoering bezuiniging op personeelslasten

12 SEPTEMBER 2013

Willemstad – De Raad van Advies is kritisch over de beoogde bezuiniging met jaarlijks20 miljoen gulden in 2014 (wat oploopt tot 28,8 miljoen in 2017) op de ambtelijke personeelskosten in de begroting 2014 en de begrotingen daarna, zoals voorgenomen door de regering Asjes.  Niet bij het voornemen zelf zet de RvA kanttekeningen,maar bij de daadwerkelijke uitvoering.

In een brief van1 juli 2013 adviseert de Sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer namelijk om ‘effectieve maatregelen’ te nemen zodat het gecorrigeerde personeelsplafond niet wordt overschreden.

Daarin staat ook dat de al ingang gezette maatregelen in2013 en de voorgenomen maatregelen in het kader van het optimaliseringstraject in de pesonele sfeer een structurele doorwerking in de meerjarenbegroting moeten hebben en dat gelet daarop ook in de landsbegroting 2014 een bdrag van 20 miljoen is afgvoerd.

,,De Raad van Advies concludeert uit het voorgaande dat zwel de (ontwerp)begroting 2014als de meerjarenbegroting is bijgesteld; in 2014 met 20 miljoen,als gevolg van maatregelen die nog niet geëffectueerd zijn maarwel ‘in gang gezet zijn’.”  De RvA is van oordeel dat het ‘aanzienlijke financiële risico’s met zich kan meebrengen, als de maatregelen uiteindelijk niet op de verwachte datum effectief zijn’.

De Raad adviseert de PS/PAIS/PNP/Sulvaran-regering daarom de nodige voorzienigen te treffen en deze toe te lichten voor het geval het verwachte resultaat niet of niet tijdig wordt bereikt.  Maar de regering zelf wuift de bezorgdheid van de RvA enigzins weg en geeft aan dat de bsparingen van 20 miljoen in de personeelskosten grotendeels‘door het natuurlijk verloop’ tot stand gebracht worden.

Ook wordt verwezen naar de aanwijzing van de Rijksministerraad (RMR) aan Curaçao,op grond waarvan momenteel de vacaturestop onverkort van kracht is, waarbij de verwachte uitstroom wegens pensionering, alsmede door afloop van contracten, de taakstelling ten aanzien van de besparingen gerealiseerd worden.  Alles bij elkaar concludeert de regering dat de kritische opmerkingen van het adviescollege‘geen aanleiding vormt’ om de begroting aan te passen.

Toch staat elders in de Algemene Beschouwingen behorende bij de Nota van Financiën van de begroting van 2014 ‘dat het natuurlijk verloop vanaf 2015 voorlopig nauwelijks effect heeft wegens het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd tot 65 jaar en rekening houdende met de overgangsregeling’.

De Raad van Advies noemt de bovengenoemde toelichting ‘innerlijk tegenstrijdig’ en vindt dat de verwachte aantallen persneel waarop bespaard zal worden met cijfers moet worden toegelicht. Verder vraagt de RvA zich af wat ‘de voorgenomen overgangsregeling’ inhoudt.  De regering Asjes geeft aan dat de onderhandelingen met de ambtenarenvakbonden medebepalend zullen zijn voor de vormgeving van de overgangsregeling voor de ambtenaren. Zodra die overgangsregeling vorm is gegeven, zal de regering deze aan de Staten – het parlement -voorleggen.

De nieuwe ambtenaar

Voor 2014 en volgende jaren zijn ten aanzien van het ambtelijk personeel de regeringsvoornemens als volgt: voor de personele lasten zijn voorstellen ontwikkeld in het kader van het arbeidsvoorwaarden- beleid. Het overleg met CGOA (Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenaren) gaat binnenkort van start.

,,Ook de hervorming van het pensioenstelsel vormt hier onderdeel van.”  Een groot deel van de besparing is voorzien in het volumebeleid door de omvang van het ambtelijk apparaat (9 ministeries en staatsorganen) via natuurlijk verloop van 3.650 medewerkers per medio 2013 verder te laten dalen tot 3.352 per eind 2016. De vergelijkbare grootte in 2010 op basis van de businessplannen is 4.110 fte (full time equivalents). Voor het bepalen van de nieuwe omvang per ministerie wordt gekeken naar de noodzakelijk uit te voeren kerntaken, alsmede de daarvoor te hanteren processen.

Flankerend beleid, ook ten aanzien van opleidingen voor de ‘nieuwe’ ambtenaar die past bij een kleine slag- vaardige organisatie, vormt onderdeel van het plan.  De optimalisering van het overheidsapparaat zal ondersteund worden door een centraal huisvestingconcept, de aanpassing van interne procedures en automatisering. Bij de materiële kosten zal de grootste besparing verkregen worden door de realisatie van centrale huisvesting, in de vorm van een aantal aan elkaar verbonden gebouwen op één locatie. Grote efficiëntie- voordelen op velerlei terreinen zijn gecalculeerd, onder andere door het kunnen beëindigen van huurcontracten, maar ook door besparingen op nutsvoorzieningen en dienstauto’s.

Het principebesluit voor de nieuwbouw is door de Raad van Ministers genomen en momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een programma van eisen. Planning is medio 2014 met de bouw te kunnen beginnen, waarna in 2016 gefaseerde oplevering kan plaatsvinden. Een ander belangrijk element bij de te bereiken besparingen zit in versterking van de centrale inkoopfunctie voor de overheid. Bij de gesubsidieerde instellingen zal winst behaald kunnen worden door fusie/samenwerking (op het gebied van back-office) van de veelheid aan instellingen. Aldus de Algemene Beschouwing behorend bij de begroting 2014.

Bron: Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top