Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose overheid moet dividendbeleid vooraf bepalen

MAANDAG, 19 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — De regering moet voorafgaande aan het boekjaar per overheids-nv komen tot een balansnormering en vastgesteld dividendbeleid. Dat adviseert adviseur corporate governance, SBTNO.

De regering dan wel de minister als vertegenwoordiger van de aandeelhouder dient, aldus SBTNO, in overleg te treden met de organen van de vennootschappen om te komen tot een goede afstemming tussen beleidsvoornemens van de overheid en het beleid en investeringsplannen van de respectievelijke vennootschappen. Dit in verband onder meer met de toekomstige dividendvoorstellen.

Minister van Economische Zaken Stanley Palm (Pais) heeft de SBTNO advies gevraag inzake dividendvoorstel en dividendbeleid 2011 van de Curaçao Airport Holding (CAH). Op 8 november 2012 heeft de adviseur corporate governance al advies uitgebracht met betrekking tot het dividendbeleid, balansnormering en dividendvoorstel voor het jaar 2010. Toen had SBTNO geen bezwaar tegen het voorgestelde dividendbeleid en balansnormering voor het jaar 2010. Wel heeft de adviseur toen gesteld dat het dividendbeleid en balansnormering reeds voorafgaand aan een boekjaar dient te worden vastgesteld.

In het op 29 juli uitgebrachte advies over het jaar 2011 zegt SBTNO dat het ministerie van Financiën in een advies van 24 mei 2012 voorstelt om het voor het jaar 2010 voorgestelde dividendbeleid en de balansnormering te handhaven voor het jaar 2011. SBTNO: De adviseur adviseert de minister dan wel de aandeelhouder om reeds nu een dividendbeleid en balansnormering voor 2013 vast te stellen alsmede het op grond daarvan te verwachten dan wel gewenste dividendvoorstel. Voor wat betreft het voorgestelde dividendbeleid en de balansnormering alsmede het dividendvoorstel van de ministerie van Financiën met in achtneming van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren.”

Gelijk aan het eerdere advies adviseert SBTNO weer de aandeelhouder of de minister een uitspraak te doen t.a.v. de investeringsplannen van de CAH. Deze plannen hebben directe gevolgen voor de toekomstige dividenden, aldus SBTNO.

In het advies van de ministerie van Financiën van 24 mei 2012 inzake de jaarrekening 2011 inclusief dividendvoorstel van CAH wordt onder andere gesteld dat bij de behandeling van de jaarrekening 2010 van CAH door de Raad van Ministers een dividendbeleid is vastgesteld voor de vennootschap. Vervolgens is op 21 december 2012 een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden waarin het betreffend dividendbeleid is bekrachtigd. Het dividendbeleid van CAH gaat uit van de volgende randvoorwaarden: een maximale solvabiliteitsratio van 65 procent, een maximale liquiditeitsratio van 2 en een minimale rentabiliteit op het eigen vermogen van 5 procent.

Het dividendbeleid komt er vervolgens op neer dat alleen dividend wordt uitgekeerd wanneer aan alle drie de randvoorwaarden wordt voldaan. Vervolgens wordt op basis van een berekening waarbij het eigen vermogen wordt vergeleken met hoe solvabel het bedrijf is, beslist wat de dividendruimte is. Het ligt aan de aandeelhouder om dan te bepalen welk gedeelte van de dividendruimte daadwerkelijk als dividenduitkering wordt aangewend.

Volgens de berekening over de jaarcijfers 2011 voldoet de CAH aan twee van de drie vereisten. Zowel de solvabiliteitsratio (79 procent) als de liquiditeitsratio (8,3) voldoen ruimschoots. Alleen de rentabiliteit op het eigen vermogen (2,1 procent) blijft achter op de eis van 5 procent. Aangezien niet aan alle voorwaarden wordt voldaan kan er over 2011 sec dus geen dividend worden uitgekeerd, aldus het ministerie van Financiën.

Desondanks, vervolgt het ministerie in haar advies, heeft CAH vorig jaar aan de hand van dit dividendbeleid een voorstel gedaan dat naast de jaarrekening 2011 ook de verwachte cijfers van de jaren 2012 en 2013 erbij betrekt. In dit voorstel worden ook de voorgenomen investeringen meegenomen. Zo wordt voor 2013 een investering geprojecteerd van 12,5 miljoen gulden, deels uit eigen middelen (4,4 miljoen) en deels via een lening (8,1 miljoen).

Op basis hiervan komt CAH over de periode 2011-2013 uit op een dividendruimte van 1,2 miljoen geleidelijk verdeeld over de drie jaren. Maar instemmen met dit dividendvoorstel houdt in de impliciete accordering van de investeringsbedragen. Het ministerie is echter van mening dat de voorgenomen investeringen gescheiden met de aandeelhouder dienen te worden besproken. Consequentie van het afwijzen van het dividendvoorstel van CAH is dat over het jaar 2011 geen dividend wordt uitgekeerd omdat niet voldaan is aan alle drie de randvoorwaarden, aldus het ministerie.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top