Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose overheid komt afspraken niet na inzake jeugdreclassering

VRIJDAG, 02 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — Uit het eindrapport van de Raad voor de Rechtshandhaving (de Raad), die een onderzoek verrichtte naar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de jeugdreclassering op het eiland, blijkt dat de noodzakelijke beslissingen niet zijn genomen om te voorkomen dat jeugdigen op het criminele pad belanden.

De inspecteurs van de Raad – die wettelijk belast is met toezicht op de instanties belast met jeugdreclassering – voerden het onderzoek uit in de maanden september tot en met november vorig jaar.

Het bieden van jeugdreclassering is een middel om – conform het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind – het kind te stimuleren tot een opbouwende rol in de samenleving na het begaan van een strafbaar feit. De overheid heeft daarbij de plicht om passende en zo nodig dwingende maatregelen te treffen. Dit dient wel op een verantwoorde wijze te worden uitgevoerd, wat tot nog toe op het eiland niet wordt gedaan, meldt het rapport.

Zo was het de bedoeling dat de Raad voor het Welzijn van het Kind (Voogdijraad) sinds de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering in 1997 de zorg voor de jeugdreclassering zou krijgen. De daarvoor noodzakelijke beslissingen zijn echter niet door de overheid genomen. De benodigde middelen voor de verantwoorde uitvoering van deze taak werden evenmin beschikbaar gesteld. Daardoor kon er geen uitvoering gegeven worden aan de jeugdreclasseringstaken. “In de praktijk is er geen sprake van een volwaardig traject, bestaande uit begeleiding, toezicht op en nazorg van de jeugdigen (12 – 18 jaar)”, staat in het rapport.

De Raad heeft bij het onderzoek ook geconstateerd dat er onvoldoende overlegmomenten en werkafspraken zijn binnen het jeugdreclasseringstraject en tussen de betrokken instanties Korps Politie Curaçao, het Openbaar Ministerie, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, het Gouvernement Opvoedingsgesticht, Brasami, scholen en schoolbesturen. Daardoor ontbreekt een volwaardige jeugdreclassering in de justitiële jeugdketen.

Tevens concludeert de Raad uit interviews dat er geen documentatie en registratie van werkafspraken plaatsvindt en dat er geen gedegen dossiervorming is met betrekking tot de jongeren die het jeugdreclasseringsproces hebben doorlopen.

Voor wat betreft de wijze van adviseren gedurende de zittingen concludeert de Raad dat daaromtrent binnen het justitieel veld geen uniforme gedachtegang bestaat en dat diverse instanties en betrokken professionelen afwijkende meningen en visies hebben over de invulling die hieraan moet worden gegeven.


Aanbevelinge
n

In verband hiermee wil de Raad dat minister van Justitie Nelson Navarro zo snel mogelijk de Voogdijraad aanwijst als de instantie die wettelijk verantwoordelijk is voor de uitvoering van jeugdreclassering. En dat hij de andere benodigde middelen hiervoor en voor het uitvoeren van leerstraffen in de vorm van trainingen beschikbaar stelt. Daarnaast moet Navarro ervoor zorgen dat de Voogdijraad over gekwalificeerd personeel beschikt.

Bovendien moet hij een formeel besluit nemen inzake de plannen voor de HALT-afdoening, het opzetten van een veiligheidshuis en het aanstellen van jeugdagenten. Tevens moet de bouw van een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) zo snel mogelijk afgerond worden. Minister Navarro heeft eerder al aangegeven dat de openbare aanbesteding hiervoor in de afrondende fase is. Verder moet Navarro er onder andere voor zorgen dat de plaatsing van de jongeren in een inrichting naar behoren wordt uitgevoerd.

Verder moet de Voogdijraad een opleidingsplan ontwikkelen en implementeren en structureel overleg voeren met de diverse betrokken instanties. En moeten de werkafspraken die gedurende werkoverleggen worden gemaakt, gedocumenteerd en geregistreerd worden. Daarnaast moeten er met het Openbaar Ministerie concrete afspraken gemaakt worden omtrent de procedure voor advisering tijdens zittingen en moet ervoor gezorgd worden dat er voldoende locaties zijn voor het uitvoeren van de taakstraffen. Bovendien moet de Voogdijraad op korte termijn voor een gedegen systeem zorgen dat alle facetten en werkzaamheden van het jeugdreclasseringsproces dient te bevatten.

Het Openbaar Ministerie wordt aanbevolen om andere instanties, die ook raakvlakken hebben met het jeugdreclasseringstraject, bij het justitieel casusoverleg te betrekken. Met de Voogdijraad moeten concrete afspraken gemaakt worden om in een zeer vroeg stadium van detentie met elkaar in contact te treden en informatie uit te wisselen. Verder moet het OM de Voogdijraad betrekken bij het formuleren van regels, criteria, inhoud en duur van projecten en categorieën van strafbare feiten, die in aanmerking komen voor de HALT-afdoening.

Het voordeel van Halt is dat de jongere geen strafblad krijgt, omdat de straf buiten justitie om wordt geregeld.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top