Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose minister Jardim: Geen overschot begroting 2012

ZATERDAG, 12 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — Ten onrechte hebben enkele Statenfracties recentelijk geïnsinueerd dat de begroting over het jaar 2012 met een overschot is afgesloten, aldus minister José Jardim van Financiën. Volgens hem gaan deze fracties uit van de niet-waarheidsgetrouwe cijfers van het kabinet-Schotte.

“Zo wordt er blijkbaar alleen gekeken naar de cijfers die gepresenteerd zijn in de eerste suppletoire begroting ten aanzien van het begrotingsjaar 2012, die ingediend werd door het kabinet-Schotte. Het daarin geschetste beeld verslechterde al in de nota van wijziging daarop met circa 5,9 miljoen gulden op de gewone dienst (ook door het kabinet-Schotte ingediend). Daardoor werd door het kabinet-Schotte de verwachting gewekt dat de gewone dienst met een overschot van circa 38,2 miljoen gulden zou afsluiten. Maar deze cijfers vormden mede de aanleiding voor de welbekende aanwijzing van de Rijksministerraad (RMR) dat Curaçao zijn overheidsfinanciën op orde moest brengen, omdat het beeld zoals tot dan opgenomen in de begrotingsstukken, inclusief ontwerpen, niet waarheidsgetrouw was”, aldus de minister.

Volgens hem is bij de tweede suppletoire begroting, ingediend door kabinet-Betrian, wel een waarheidsgetrouw beeld gegeven van de overheidsfinanciën. “Bij deze indiening werd het saldo over het jaar 2012 al met circa 88,1 miljoen gulden neerwaarts bijgesteld, waardoor het jaar zou moeten afsluiten met een tekort van om en nabij de 50 miljoen gulden in plaats van een overschot. Op te merken valt dat ook deze tweede suppletoire begroting door de Staten is goedgekeurd.”

Daar bovenop meldt de minister dat uit de jaarrekening (een feitelijke cijfermatige weergave van de begrotingsuitvoering) over het jaar 2012 blijkt dat dit dienstjaar uiteindelijk met een hoger tekort op de gewone dienst van om en nabij de 73 miljoen gulden is afgesloten. De discrepantie in relatie tot de tweede suppletoire begroting wordt hoofdzakelijk verklaard door verplichtingen die later zijn gebleken.

De minister vindt dat ‘aangenomen kan worden dat de fracties in de Staten, die refereren aan een overschot over het begrotingsjaar 2012, zich enkel gebaseerd hebben op het niet-waarheidsgetrouwe beeld dat geschetst was door de begrotingsstukken ten tijde van het kabinet-Schotte’. “Zij hebben kennelijk in hun analyse de tweede suppletoire begroting 2012, die eveneens door de Staten is goedgekeurd, en de jaarrekening over het jaar 2012 buiten beschouwing gelaten. Ook ontbreekt in deze analyse de aanwijzing van de RMR dat Curaçao zijn overheidsfinanciën op orde moest brengen, alsmede de neerwaartse bijstelling van de financiële vooruitzichten door Standard & Poor’s, beide het gevolg van het ten tijde van het kabinet-Schotte gevoerde financieel-economische beleid, alsmede het toen ontbreken van een waarheidsgetrouw beeld ten aanzien van de overheidsfinanciën.”

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top