Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose jaarrekening aangepast na advies Cft en Soab

6 SEPTEMBER 2013

~Nu gebaseerd op ‘het voorzichtigheidsbeginsel’~

Willemstad – De deelnemingen van het Land Curaçao zijn met ingang van de jaarrekening 2012 niet langer gewaardeerd tegen de werkelijke vermogenswaarde, maar tegen de historische kostprijs.

Deze herwaardering zorgt voor een daling in het bedrag aan vastgelegde middelen opgenomen in de balans. In de jongste Uitvoeringsrapportage (UR) van het ministerie van Financiën (ook wel de Financiële Management Rapportage, FMR, genoemd) wordt uitgebreid ingegaan op de balanspositie van Curaçao. De herwaardering is een opvallende wijziging ten opzichte van voorgaande financiële rapportages. In de Uitvoeringsrapportage van het ministerie wordt deze beslissing door Curaçao onderbouwd door te verwijzen naar de reactie van onder andere de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en het College financieel toezicht (Cft) op de jaarrekening 2010.

Het Cft had verwezen naar de wettelijke verplichting om de historische kostprijs te hanteren; dit levert geen problemen op zolang de kostprijs gelijk is aan of hoger is dan de reële waarde van de deelneming. Soab adviseerde om deelnemingen met een blijvende waardevermindering voor zover de op de balans verantwoorde waardering hoger is dan deze blijvende lagere waardering, te corrigeren en vast te stellen op deze lagere waardering. De deelnemingen met een negatieve netto vermogenswaarde dienen op voorstel van Soab op nul gulden te worden gewaardeerd, voor zover geen garanties of aansprakelijkheidsteun aan de deelnemingen zijn gegeven. Beide adviezen zijn gebaseerd op ‘het voorzichtigheidsbeginsel’.

Het Cft is van mening dat het verstandig is om alle alternatieven te doorlopen, inclusief het voorstel van Soab om de comptabiliteitsvoorschriften op dit punt aan te passen, en op een zo cruciaal onderdeel van de openbare financiën ‘geen overhaaste stappen te nemen’. Daarom adviseert het Cft om de voor- en nadelen van de verschil- lende waarderingsgrondslagen, los van eventuele wettelijke verplichtingen, op de eigen voor- en nadelen te beoordelen en tot een afgewogen oordeel te komen. In het verlengde van deze discussie speelt de financiële positie van de overheidsentiteiten (nv’s).

In de Uitvoeringsrapportage wordt hier de nodige aandacht aan geschonken, al is de informatie volgens het Cft ‘veelal enigszins gedateerd’ doordat niet van alle entiteiten de jaarrekeningen tijdig zijn opgeleverd. Ten tijde van het traject rondom de aanwijzing van de Rijksministerraad aan Curaçao is door het Cft en de Curaçaose overheid gesproken over plannen van aanpak om enkele noodlijdende overheids-nv’s (Aqualectra, Dokmaatschappij, Nieuwe Post) op termijn financieel ge- zond te maken. Het Cft wil op korte termijn nader met Financiën in overleg over de huidige stand van zaken van deze verbeterplannen en de actuele financiële positie waarin deze overheidsentiteiten zich bevinden.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top