Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose Deken van advocaten pleit voor waarborg rechtsbijstand onvermogenden

21 AUGUST 2013

Willemstad – De kwaliteit van rechtspraak wordt niet alleen bepaald door de deskundigheid van rechters. Onafhankelijkheid, integriteit, openbaarheid, zorgvuldigheid en snelheid van de rechtspraak, zijn medebepalend.  Dat stelde Caroline Fiévez, de Deken van de Orde van de Advocaten van Curaçao, afgelopen vrijdag tijdens de installatiezitting van de nieuwe Hofpresident.

In het jaarverslag over 2012 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie staat dat het aantal zaken dat door het Hof en zijn gerechten is behandeld, is toegenomen. ,,Een toename van zaken houdt in dat de burger vertrouwen heeft in de rechtspraak en kennelijk niet wordt geremd om te trachten zijn gelijk te halen bij de rechter”, aldus Fiévez die meteen aangeeft dat deze toename in de gaten gehouden moet worden.

,,Een toename van zaken zonder dat die toename wordt ondervangen door het beschikbaar stellen van extra middelen of menskracht, zoals één of meer rechters, kan er toe leiden dat men noodgedwongen minder zorgvuldig wordt en dat eindoordelen langer op zich moeten laten wachten. Op den duur raakt hierdoor de kwaliteit van de rechtspraak aangetast.”

De Deken meldde in haar toe- spraak dat de kwaliteit van de rechtspraak ook inhoudt dat de rechter voor een ieder toegankelijk is. ,,Dat is een grondrecht. Het eerbiedigen van dat grond- recht is evenzeer van belang voor de handhaving van de rechtsstaat. Het moet voor iedere burger mogelijk zijn om zijn recht te kunnen halen tegen een particulier maar ook tegen de overheid”, aldus Fiévez.

Toegang tot de rechter is echter niet kosteloos. Hiervoor moeten nu griffierechten worden betaald die voor een deel bijdragen aan de bekostiging van de recht- spraak. Een klein aantal zaken was lange tijd van griffierechten vrijgesteld. Die vrijstelling is per 1 januari 2013 door minister Nelson Navarro van Justitie, evenals in de overige landen waar- binnen het Hof ressorteert, opgeheven.

Garantie op kwaliteit van de rechtspraak is volgens Fiévez ook mede afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Er moet echter voor worden gewaakt dat die middelen op den duur niet voor het merendeel opgebracht moeten worden door de griffierechten en dat de griffierechten zodanig hoog worden dat zij kostendekkend worden. ,,Goede rechtspraak is voor heel Curaçao van belang zodat de financiering daarvan vooral uit al- gemene middelen dient te blijven komen. Daarmee blijft de toegang tot de rechter voor een ieder gewaarborgd en is de gang naar de rechter niet alleen voorbehouden aan hen die de griffierechten kunnen betalen. Het behoud van laagdrempelige recht- spraak is essentieel in een goede rechtstaat”, zo meldde de Deken van de Orde van de Advocaten van Curaçao in haar toespraak afgelopen vrijdag.

Onvermogenden ook recht bij rechtsbijstand

Volgens Fiévez houdt het recht op toegang tot de rechter ook in dat min- en onvermogenden recht hebben op rechtsbijstand. Dit is eveneens een grondrecht dat in de Staatsregeling van Curaçao is vastgelegd. Advocaten Advertentie die dergelijke rechtshulp verlenen krijgen daarvoor een vergoeding van het Land.  Die vergoeding bedraagt circa 900 gulden per zaak, ongeacht het aantal uren dat er aan de zaak is besteed en ongeacht het belang van die zaak. Dit bedrag is al ongeveer vijftien jaar gelijk gebleven.

,,Indexering heeft nooit plaats gevonden. Het behoeft geen betoog dat dit bedrag ver beneden het gemiddelde tarief ligt dat een advocaat aan een betalende cliënt zou rekenen”, aldus Fiévez. Erger is volgens de Deken nog dat advocaten na afloop van zaken en sluiting van dossiers, niet direct de vergoeding van het Land ontvangen.

,,Het blijkt meer regel dan uit-ondering dat advocaten maan-en, soms zelfs tot een jaar, op betaling van de vergoeding voor de verleende rechtshulp moeten wachten.”  Als dit niet wordt opgelost, bestaat volgens Fiévez het risico dat steeds minder advocaten bereid zullen zijn om onder die omstandigheden nog rechts- hulp te bieden aan min- of onvermogenden.

,,Daarmee dreigt het grond- recht van de min- of onvermogende rechtszoekende in het gedrang te komen. Of er zijn op den duur geen advocaten meer beschikbaar omdat zij enkel nog hun tijd kunnen besteden aan betalende cliënten. Of de enkele advocaat die zich wel beschikbaar houdt, doet dat noodgedwongen omdat hij geen voet aan de grond krijgt in de commerciële praktijk, mogelijk door gebrek aan kennis en ervaring.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top