Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçao in 2013 en 2014 op circa helft van rentelastnorm

23 SEPTEMBER 2013

Willemstad – Zelfs met alle geplande investeringen op het gebied van sociaal welzijn, infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg blijft Curaçao ruim binnen de zogeheten rentelastnorm.  Dat stelt minister van Financiën, José Jardim, van het kabinet Asjes(PS/PAIS/PNP/Sulvaran). Hij onderbouwt dit met cijfers over het lopende jaar 2013 en de verwachting voor 2014.

Na de schuldsanering van Curaçao per 2010 is het voorkomen van nieuwe schuldopbouw een van de doelstellingen van het financieel toezicht; toezicht op de rentelasten via de genoemde rentelastnorm is hier onderdeel van. De rentelastnorm is een in- gewikkelde formule, maar daar- onder wordt verstaan de rentelast die overeenkomt met 5 procent van de gemiddelde inkomsten van de collectieve sector van een land zoals gerealiseerd in de voorgaande jaren.

In 2013 zijn de werkelijke rentelasten, de overheidsuitgaven aan te betalen rente over de n tionale schuld, 52 miljoen gul- den. Ongeveer de helft van wat volgens de norm zou kunnen/mogen, namelijk 108,5 miljoen. Ook volgend jaar, in 2014, blijft de overheid binnen de norm. Volgens Jardim zou de rentelastnorm ruimte bieden voor 113,9 miljoen gulden aan in dat jaar te betalen renteverplichtingen, maar is de regering van plan daar 70,7 miljoen van te gebruiken.

Anders gezegd: Curaçao zou fors meer schulden mogen aangaan (lees: investeren) en blijft dan nóg binnen de grenzen van wat conform de gemaakte afspraken mogelijk is. Echter, om meer leningen aan te gaan, moet er niet alleen ruimte zijn onder de rentelastnorm, maar dient ook de gewone dienst van de begroting (de lopende inkomsten en uitgaven; en dus niet de kapitaaluitgaven) in evenwicht te zijn. Daarom moest eerst de begroting 2013 op orde worden ge- maakt; onder de voormalige regering Schotte (MFK/PS/MAN) werd in de ontwerpbegroting 2013 melding gemaakt van diverse voornemens voor het aan- gaan van nieuwe geldleningen, onder meer ten behoeve van het nieuwe ziekenhuis. Maar de gewone dienst van de begroting van toenmalig minister George Jamaloodin (MFK) was niet sluitend.

De Rijkswet definieert de rentelastnorm bovendien op basis van de (hele) collectieve sector om een compleet beeld te krijgen en niet enkel naar de rentelastnorm van de overheid in en- ge zin.  Voor een realistische begroting (die in evenwicht is) is het van belang dat de (belasting)in- komsten in de pas lopen met de prognoses. Op Curaçao was er in de eerste zes maanden een half miljoen minder aan belastingopbrengsten ontvangen dan begroot (765,7 miljoen gerealiseerd versus 766,2 miljoen prognose).  Maar dat is in de periode over de eerste acht maanden goed ge- maakt; met bijna een miljard (999,7 miljoen) aan gerealiseerde belastinginkomsten, terwijl rekening was gehouden met 983,1 miljoen.

Met name de indirecte belastingen zijn tot en met augustus met 510 miljoen iets hoger dan de geprojecteerde 496,4 miljoen (de rest zijn de directe belastingen). Minister Jardim haast zich om erbij te vertellen dat hierin ook de verlate belastingafdracht van overheids-nv Curoil van 24 miljoen zit, in- komsten die eigenlijk in 2013 hadden moeten worden betaald en ontvangen maar waarvoor Curoil tussen februari en nu een betalingsregeling had getroffen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top