Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

CFT: Positieve wijziging begroting Bonaire

11 JULI 2013

Kralendijk – Het College financieel toezicht (Cft) geeft een positief oordeel over de, door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) ingediende eerste begrotingswijziging 2013. De oude begroting wordt door deze eerste wijziging van dit jaar, zowel aan de baten als aan de lasten kant, verhoogd met een bedrag van ruim 5,5 miljoen dollar.

Het nieuwe begrotingstotaal komt hiermee uit op 61,2 mil joen dollar en blijft dus in even wicht. Doordat over 2011 en 2012 een positief begrotingsresultaat is behaald, wordt nu een deel van de gevormde algemene reserve, ruim vijf miljoen dollar, met deze wijziging overgeheveld naar 2013.    De mogelijkheid hiertoe is tijdens afgelopen collegebezoek op Bonaire besproken. De voornaamste verhogingen van de baten worden veroorzaakt door de verwachte verkoop van erfpacht gronden en door 5,2 miljoen dollar uit de algemene reserve ten behoeve van infrastructurele werkzaamheden. Hiertegenover staan lagere inkomsten omdat de reinigingsrechten niet meer door het OLB geïnd worden, maar door Selibon zelf en door dat er minder fondsen vanuit Nederland beschikbaar komen dan eerder verwacht vanwege het Lenteakkoord.

De nu opgenomen baten uit de verkoopopbrengst van erf pachtgronden zijn nog niet gerealiseerd. Inmiddels heeft het Cft het besluit tot vervreemding van een gedeelte van de erfpacht gronden voor een bedrag van ongeveer 1,2 miljoen dollar goedgekeurd. Of de daadwerkelijke overdracht van de erfpachtgronden heeft plaatsgevonden en wat de daarvan de verkoopopbrengst is, is niet bekend bij het Cft. Het resultaat wil het Cft terug zien in de eerstvolgende uitvoeringsrapportage. Over de mogelijkheid om een onderuitputting in enig jaar door te schuiven naar een daar opvolgend jaar is door het Cft gediscussieerd met het OLB en de accountants.

Recentelijk hebben de drie accountants van de openbare lichamen hier onderzoek naar gedaan. Zij adviseren om via een bestemmingsreserve de mogelijkheid te creëren om onderuit putting mee te nemen. Zij concluderen echter gezamenlijk dat over de uitleg van de Wet FinBES op dit punt een uit spraak nodig is van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Wel benadrukt het Cft het belang van de opbouw van weerstandsvermogen. Een deel van de over schotten uit 2012 zouden voor de opbouw van weerstandsver mogen gereserveerd kunnen worden. Het OLB dient de risico’s in kaart te brengen die het eiland loopt.

Vervolgens kan beleid ontwikkeld worden gericht op het op bouwen van weerstandsvermogen om deze risico’s het hoofd te kunnen bieden. De eilanden dienen conform het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES een beleidslijn te formule ren over de, in de organisatie noodzakelijk geachte, weer standscapaciteit in relatie tot de risico’s. Deze beleidslijn dient, volgens het Cft, opgenomen te worden in de beleidsbegroting 2014.

De voornaamste verhoging aan de lastenkant van de begroting betreft de uitvoering van de infrastructurele werkzaamheden zoals het opknappen van het havengebouw en het onderhoud aan overheidsgebouwen voor in totaal 7,5 miljoen dollar. Daar naast zijn er twee verlagingen aan de lastenkant opgenomen. Tegenover de lagere baten vanwege de weggevallen inkomsten van de reinigingsrechten van 1,1 miljoen dollar, staan ook lagere lasten omdat de baten nu niet meer overgeboekt hoeven te worden naar het reinigingsbedrijf Selibon.

Dit bedrag wordt aan de lasten en batenkant gecorrigeerd. Doordat er minder baten vanuit Nederland gerealiseerd worden die bedoeld waren voor milieu en natuur, worden ook de daartoe aangewezen projecten uit de begroting gehaald.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top