Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Cft: Investering nieuw ziekenhuis op Curaçao ‘onverstandig’

MAANDAG, 18 JUNI 2012

WILLEMSTAD — De bouw van het nieuwe ziekenhuis zal cumulatief een investering van 385 miljoen gulden vergen. Dit stelt het College financieel toezicht (Cft) in zijn advies bij de eerste suppletoire begroting van het land Curaçao over 2012. Over de intentie van de regering om deze extra uitgaven te doen, stelt het toezichtorgaan dat er eerst meer zicht moet zijn op structureel gezonde overheidsfinanciën voordat de begroting voor meerdere jaren met uitgaven wordt belast. Een dergelijke investering vindt het Cft dan ook onverstandig.

Het Cft adviseert negatief ten aanzien van de suppletoire begroting 2012. Het toezichtorgaan spreekt van omvangrijke tekorten, die de regering wil dekken met de inzet van incidentele reserves. “Er zijn grote risico’s die vragen om een onmiddellijke aanpak.” Het Cft denkt dan aan kostenbeheersing van de gezondheidszorg, de oudedagvoorzieningen en de vermogenstekorten bij de overheids-nv’s.

Vele vertragingen

Volgens het Cft vormen de vele vertragingen bij de implementatie van aangekondigde maatregelen een bedreiging voor de begroting 2012 en de meerjarige houdbaarheid ervan. “Door de vele vertragingen kan ook niet met zekerheid worden gesteld dat dit concept (van de suppletoire begroting, red.) een juiste weergave geeft van de beleidsvoornemens.” Extra investeringen en dus meerjarige lasten, terwijl voorgenomen kostenbesparingen niet tot stand komen of ernstig zijn vertraagd, acht het Cft onverstandig.

In dit verband maakt het Cft zich ook zorgen over de bouw van het nieuwe ziekenhuis, die door het kabinet-Schotte is aangekondigd. De regering wil nog dit jaar de eerste steen leggen van het gebouw dat op het voormalige Amstel-terrein moet komen. Voordat tot een dergelijke investering van 385 miljoen gulden wordt overgegaan, dient er volgens het Cft eerst duidelijkheid te komen ten aanzien van noodzakelijke besparingen die door de regering moeten worden uitgevoerd. Ook over de manier waarop het nieuwe ziekenhuis geëxploiteerd zal worden, heeft het Cft zijn vraagtekens. Het toezichtorgaan vreest dat dit ook niet kostendekkend zal zijn, zonder structurele maatregelen in de gezondheidszorg.

Kostenbeheersing

“Doorvoering van de basisverzekering, maatregelen op het terrein van de geneesmiddelen en de specialistische zorg en indexering van tarieven zijn allemaal zaken die de exploitatie van het ziekenhuis beïnvloeden. Op dit moment is niet duidelijk of deze maatregelen doorgevoerd gaan worden en of zij de gewenste kostenbeheersing tot gevolg zullen hebben. Hierover bestaat er een verschil van mening tussen het Cft en de regering. Het kabinet-Schotte gaat ervan uit dat de hervormingsmaatregelen in de gezondheidszorgsector per 1 september in zullen gaan en dit jaar al veel besparingen zullen opleveren.”

Share this page:
« Back
Back to Top