Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

CFT hamert op verantwoording Curaçaose regering

DONDERDAG 6 juni 2013

Jaarrekeningen 2010 en 2011 nog altijd niet behandeld in Staten

WILLEMSTAD – Het College financieel toezicht (Cft) is bezorgd over het feit dat de definitieve jaarrekeningen van 2010 en 2011 nog altijd niet in de Staten zijn behandeld en dat de Curaçaose regering daar dus ook nog geen verantwoording over heeft afgelegd.

,,Het Cft heeft de regering van Curaçao opgeroepen om prioriteit te geven aan het verantwoordingsproces en het wegwerken van de achterstanden. Dit is ook belangrijk om aan een van de nog geldende voorwaarden van de aanwijzing, het compenseren van tekorten uit voorgaande jaren, te voldoen”, zo liet het Cft gisteren weten. Na behandeling van de definitieve jaarrekeningen kan pas het te compenseren tekort worden vastgesteld. ,,Een goed lopend begroting-, verantwoording- en uitvoeringsproces staat of valt met goed financieel beheer. Het Cft signaleert dat hier voor Curaçao de komende tijd de nodige uitdagingen liggen, er is hier in de afgelopen periode te weinig vooruitgang geboekt.” Het Cft benadrukt dat hier een belangrijke rol voor de Staten is weggelegd. ,,Het budgetrecht is het belangrijkste recht dat de Staten hebben, immers via het budgetrecht wordt besloten welk beleid er gevoerd wordt, hoe hoog de belastingen zijn en welke voorzieningen er voor de burgers beschikbaar komen.”

De laatste keer dat het voltallige college van het Cft Curaçao bezocht, was in januari dit jaar. Sindsdien is de begroting 2013 vastgesteld en door het Cft van een positief advies voorzien. Ook heeft Curaçao voldaan aan vier van de zes voorwaarden uit de aanwijzing. Toch blijft de vacaturestop nog altijd van kracht en moeten tekorten uit voorgaande jaren nog worden gecompenseerd.

,,Het takenkabinet heeft het afgelopen halfjaar daadkracht getoond door de in de begroting 2013 opgenomen maatregelen ten aanzien van de basisverzekering, de AOV en de ob-differentiatie in te voeren. Het college erkent dat dit veel vraagt van de Curaçaose samenleving, maar benadrukt tegelijkertijd dat het nemen van structurele maatregelen noodzakelijk is om de overheidsfinanciën op orde te krijgen.” Met de aanvang van een nieuw kabinet is het nu van het allergrootste belang dat de regering de ingeslagen weg van een behoedzaam budgettair beleid blijft volgen, zo stelt het Cft. ,,Tijdens het collegebezoek zijn de eerste – voorlopige – cijfers besproken. Hieruit blijkt dat er een risico is dat met name de maatregelen in de gezondheidszorg op dit moment niet voldoende besparingen opleveren. Analyse in de komende tijd moet uitwijzen of het hier gaat om ‘kinderziekten’ die opgelost worden naarmate meer ervaring is opgedaan met de nieuwe regelgeving.”

 

 

 

 

 

Bron:  Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top