Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Cft: Effect maatregelen Curaçao zeer snel duidelijk krijgen

DONDERDAG, 06 JUNI 2013

WILLEMSTAD — Het Cft (College financieel toezicht) is van mening dat de regering alles op alles moet zetten om op zeer korte termijn duidelijkheid te krijgen over de financiële effecten van de ingevoerde maatregelen ten opzichte van de basisverzekering, de aov en de ob-differentiatie. Op dit moment, halverwege het jaar, kan immers nog bijgestuurd worden. Dat meldde het Cft gisteren.

Het Cft heeft deze week een bezoek gebracht aan Curaçao en heeft gesproken met de gouverneur, de minister-president, de ministers van Financiën en van Gezondheidszorg, Milieu en Natuur, de Raad van Ministers en de commissie Financiën van de Staten. Volgens het Cft heeft het kabinet het afgelopen half jaar daadkracht getoond door de in de begroting van 2013 opgenomen maatregelen in te voeren. “Nu is het van belang vast te stellen of daarmee het beoogde besparingseffect wordt bereikt. De regering maakt serieus werk van het opzetten van een monitor om op die manier de effecten te analyseren. Tijdens het Collegebezoek zijn de eerste – voorlopige – cijfers besproken. Hieruit blijkt dat er een risico is dat met name de maatregelen in de gezondheidszorg op dit moment niet voldoende besparingen opleveren. Analyse in de komende tijd moet uitwijzen of het hier gaat om ‘kinderziekten’ die opgelost worden naarmate meer ervaring is opgedaan met de nieuwe regelgeving. Indien de oorzaken structureel zijn, zal de regering nadere voorzieningen moeten treffen om de begroting sluitend te houden. Zolang de begroting sluitend is, kan Curaçao leningen aangaan voor investeringen om de economie een impuls te geven”, zo meldt het Cft. Ook vindt het College het belangrijk dat een nieuw kabinet ‘de ingeslagen weg van een behoedzaam budgettair beleid blijft volgen’.

Het vorige bezoek dateerde van januari 2013. Sinds dat bezoek is de begroting 2013 vastgesteld en door het Cft van een positief advies voorzien. Daarnaast heeft Curaçao voldaan aan vier van de zes voorwaarden uit de aanwijzing. Vooralsnog blijft de vacaturestop van kracht en moeten tekorten uit voorgaande jaren nog worden gecompenseerd.

Jaarrekeningen

Het baart het Cft verder grote zorgen dat de regering van Curaçao sinds 10 oktober 2010 nog niet officieel verantwoording heeft afgelegd over het gevoerde budgettaire beleid door middel van de behandeling van definitieve jaarrekeningen 2010 en 2011 in de Staten. Het Cft heeft de regering van Curaçao opgeroepen om prioriteit te geven aan het verantwoordingsproces en het wegwerken van de achterstanden. “Dit is ook belangrijk om aan een van de nog geldende voorwaarden van de aanwijzing, het compenseren van tekorten uit voorgaande jaren, te voldoen. De definitieve hoogte van het te compenseren tekort uit voorgaande jaren dient immers te volgen uit de definitieve jaarrekeningen. Een goed lopend begrotings-, verantwoordings- en uitvoeringsproces staat of valt met goed financieel beheer.”

Het Cft meldt dat op dit gebied in de afgelopen periode te weinig vooruitgang is geboekt. “Er ligt hier ook een belangrijke rol voor de Staten. Het budgetrecht is het belangrijkste recht dat de Staten hebben, immers via het budgetrecht wordt besloten welk beleid er gevoerd wordt, hoe hoog de belastingen zijn en welke voorzieningen er voor de burgers beschikbaar komen.”

Bron: Amigoe Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top