Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

CFT: Curacao focus op weerstandsvermogen

6 AUGUSTUS 2013

Willemstad – De vermogenspositie van Curaçao staat onder druk als gevolg van de tekorten 2010-2012, het interen op reserves bij de sociale fondsen via de brede schommelfondsconstructie en dalende vermogensposities bij de overheidsentiteiten.

Dat stelt het College financieel toezicht (Cft) in zijn advies aan minister van Financiën José Jardim over de jaarrekening 2010. ,,De weerstandcapaciteit is als gevolg hiervan zeer gering en de in het kader van de begroting 2013 gesignaleerde risico’s zijn aanzienlijk. Het Cft adviseert Curaçao dan ook om in de begroting 2014 ruim aandacht te besteden aan het weerstandsvermogen van het land.”    Ten aanzien van het financieel beheer concludeert het Cft dat Curaçao zich extra zal moeten inspannen om de ambitieuze doelstellingen die zijn opgenomen in het vijfjarige PEFA verbeterplan te realiseren.

,,De getrouwheidsfouten, onzekerheden en rechtmatigheidfouten maken dat de jaarrekening 2010 geen getrouw beeld geeft hetgeen heeft geresulteerd in een afkeurend oordeel van zowel de Soab als de ARC.”  Het is de eerste jaarrekening van het land Curaçao. Dit werd met een tekort op de gewone dienst afgerond. ,,Het verkorte boekjaar, dat loopt van 10 oktober 2010 tot 31 december 2010, is afgesloten met een tekort op de gewone dienst van 51 miljoen gulden. Hierin is echter geen of onvoldoende rekening ge- houden met de verwerking van afschrijving en rentelasten waardoor het tekort feitelijk 64 miljoen gulden bedraagt”, schrijft het Cft.

Ook laat het Cft zich uit over de hoogte van de te compenseren tekorten uit het verleden na aftrek van de zogenaamde BRK-bestemmingsreserve waarover een verschil van inzicht tussen het Cft en Curaçao is ontstaan. ,,Het Cft heeft eenmalig ingestemd met de compensatie van tekorten op de gewone dienst door inzet van de BRK- bestemmingsreserve. De hoogte van de bestemmingsreserve per 10-10-’10 bedraagt 162 miljoen gulden, zoals bevestigd in de rapportage van de ARC, en niet 217 miljoen gulden zoals door Curaçao in het verleden aangegeven. Curaçao dient dus rekening te houden met de dekking van het verschil van 55 miljoen gulden (inclusief de mutaties in de reserve sindsdien als gevolg van koersresultaten of onttrekkingen) in een eerstvolgende begrotingswijziging (of nota van wijziging).”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top