Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Cft: Bereiken gezonde financiële positie is uitdaging voor Curacao en St. Maarten

WOENSDAG, 25 SEPTEMBER 2013

WILLEMSTAD — Het College financieel toezicht Curaçao & St. Maarten (Cft) constateert in zijn halfjaarrapportage over de eerste zes maanden van dit jaar dat zowel Curaçao als St. Maarten geconfronteerd is met grote uitdagingen om de overheidsfinanciën structureel in evenwicht te brengen. Curaçao heeft daartoe omvangrijke maatregelen doorgevoerd. Dat laat het Cft weten.

Op St. Maarten zijn voorgenomen inkomstenverhogende maatregelen uiteindelijk niet doorgevoerd waardoor een evenwichtige begroting 2013 in het eerste halfjaar niet gerealiseerd is. Niet alleen St. Maarten, ook Curaçao schiet nog tekort in een tijdige opstelling of vaststelling van begrotingsstukken en een tijdige verantwoording over de overheidsfinanciën aan de Staten. Het financieel beheer behoeft op beide landen dan ook nog de nodige verbeteringen, aldus het toezichtsorgaan.

Volgens het Cft laten de meerjarige begrotingen zien dat beide landen grote moeite moeten doen om een sluitend beeld rond te krijgen. “Het feit dat de afgelopen jaren tekorten zijn opgetreden en dat deze gecompenseerd dienen te worden, maakt deze opgave des te uitdagender. Het Cft heeft veel waardering voor het feit dat de regering van Curaçao in het afgelopen jaar de noodzakelijke stappen heeft gezet tot structurele begrotingsversterking door verschillende pijnlijke maatregelen door te voeren. Deze waardering heeft zich vertaald in een positieve beoordeling van het verzoek om te lenen.”

Op St. Maarten moeten volgens het Cft aan de inkomstenkant maatregelen getroffen worden om het gewenste meerjarige uitgavenniveau structureel te kunnen bekostigen. “Doordat de voorgenomen inkomstenverhogende maatregelen niet in uitvoering zijn gekomen, was op St. Maarten niet langer sprake van een sluitende begroting.” Het Cft heeft zich begin september tot de Rijksministerraad gericht met het advies tot het geven van een aanwijzing aan St. Maarten, erop gericht om zo snel mogelijk een vastgestelde begroting voor 2013 te realiseren. Op 16 september heeft de gouverneur van St. Maarten de begroting 2013 vastgesteld. Deze vastgestelde begroting is daags daarna voor advies aan het Cft voorgelegd. Het Cft laat weten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken met een nader advies hierop te komen.

Zorgen

Het Cft laat verder weten zich zorgen te maken over de tijdige opstelling van begrotingsstukken. “Voor beide landen geldt dat zij 2013 zijn begonnen zonder vastgestelde begroting en voor St. Maarten geldt dat er pas op 16 september jl. sprake was van een vastgestelde begroting 2013. Daarnaast zijn ook de jaarrekeningen 2010, 2011 en 2012 de begrotingswijzigingen sinds 10 oktober 2010 nog altijd niet vastgesteld, waarmee nogmaals duidelijk wordt dat het financieel beheer in beide landen verbetering behoeft. Dit blijkt ook uit de inventarisatie van de staat van het financieel beheer die het Cft in gezamenlijkheid met de beide landen heeft gedaan in de afgelopen tijd. Niet alleen is een gedegen uitvoering van beleid lastig zonder vastgestelde jaarrekeningen en begrotingen, ook het budgetrecht van de Staten komt hierdoor in het geding”, zo besluit het bericht.

Bron: Amigoe, Curacao

 

Kritiekpunten begroting 2013 in beoordeling begroting 2014

25 september 2013

WILLEMSTAD – De begroting 2013 van Sint Maarten is goedgekeurd en de aanwijzing is afgewend, maar eventuele kritische kanttekeningen van het College financieel toezicht (Cft) over de inkomsten en uitgaven van 2013, zullen wel doorwerken in de beoordeling van de begroting 2014. Dat schrijft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een brief aan minister Maarten Hassink (Financiën) van Sint Maarten.

Zo geldt al de afspraak in de Rijksministerraad dat structurele tekorten in een begrotingsjaar ook structureel worden gecompenseerd in het volgende begrotingsjaar. “Mocht het Cft, op basis van de Rijkswet, overgaan tot advisering van het geven van een aanwijzing over de begroting 2014, dan zal dat voor de Rijkministerraad in eerste instantie leidend zijn”, aldus Plasterk.

Eindoordeel

In de Rijkministerraad van 20 september is gesproken over de recent vastgestelde begroting 2013 van Sint Maarten. Het Cft zal op korte termijn haar eindoordeel daarover geven. Sint Maarten kwam op het nippertje onder een door het Cft geadviseerde aanwijzing uit, doordat het parlement op 12 september een gewijzigde versie van de begroting goedgekeurde.

Bron: NTR Caribisch Netwerk

Share this page:
« Back
Back to Top