Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bvz Curaçao blijft binnen budget

DINSDAG 30 JULI 2013, WILLEMSTAD – De uitgaven voor de basisverzekering ziektekosten (bvz) blijven in 2013 binnen de verwachte 450 à 470 miljoen gulden zoals geprojecteerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab).

,,Wij constateren dat de zorguitgaven 2013 binnen de door u begrote uitgaven 2013, inclusief de taakstellende besparingen van 466 miljoen gulden, blijven”, zo concludeert Soab. De stichting acht het verstandig om de bvz eerst een volledig jaar (2013) op zijn merites te beoordelen, voordat wordt besloten tot eventuele ‘reparaties’. Soab: ,,Het is op dit moment prematuur om al te oordelen over mogelijke ongewenste gevolgen of effecten voor de zorgconsumptie of voor zorgverleners.” Soab werd verzocht vijf vragen te beantwoorden, te weten wat de vermoedelijke zorguitgaven zijn voor 2013, wat de stand van zaken is met betrekking tot de kostenreducties die met de bvz beoogd worden en die de SVB zelf geïnitieerd heeft. Tot slot de vraag of de SVB de bvz goed uitvoert.

Na voornamelijk deskresearch, interviews en een audit op de basisgegevens en op de systemen van de SVB, komt Soab op alle vragen met een positief antwoord: ,,We hebben geconstateerd dat de SVB alle kostenreducties heeft geïmplementeerd en dat deze reducties worden gerealiseerd met uitzondering van het hartkatherisatielab (dat pas in 2014 operationeel zal worden, red.)”, aldus de Soab, die met betrekking tot de door de SVB zelf geïnitieerde kostenreducties bvz concludeert: ,,Wij hebben geconstateerd dat SVB haar taak als zorginkoper met oog voor kostenbeheersingserieus neemt, met inachtneming van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de continuïteit van zorg. Deze kostenbeheersing is mede mogelijk door de organisatie en de systemen van de SVB.” Bij de gerealiseerde kostenreductie van de SVB gaat het om 20 miljoen gulden op geneesmiddelen. Daarnaast zijn de extra 6,6 miljoen gulden kosten aan brillen en prothesen weer gecompenseerd met bezuinigingen van 2,5 miljoen op (verminderde) ligdagen. Bovendien wordt verwacht dat de kostenreductie op farmacie 2 miljoen gulden hoger uitvalt. De resterende 2,1 miljoen moet gerealiseerd worden door reductie van de beheerskosten nu het Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) en de SVB geïntegreerd zijn.

Tarieven specialisten valkuil

Met voorrang moet gewerkt gaan worden aan de tariefstructuur medisch specialisten om de dreiging van indexering van de huidige tarieven af te wenden, zo stelt de Soab die verwijst naar het vonnis van 20 mei 2013 over het achterwege blijven van tussentijdsetariefaanpassingen, hetzij door indexering dan wel door een algehele aanpassing van de tariefstructuur. ,,Zoals bekend, bepleit SVB het laatste: een aanpassing van de tariefstructuur. Een indexering zou alleen maar leiden tot hogere kosten met handhaving van de verkeerde prikkels en onevenwichtigheden van de huidige structuur”, aldus Soab.

Ook het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) zorgt voor onzekerheid. Het ziekenhuis blijft namelijk qua declaraties achter bij de verwachtingen. Dit komt door uitval van apparatuur en de uitbraak van de Klebsiellabacterie waarmee de medische uitzendingen verhoogd zijn. Bovendien is er meer algemeen een capaciteitsgebrek door problemen met de dialyse en uitval van de MRI. Maar het Sehos heeft aangegeven dat de declaraties weer het verwachte niveau zullen krijgen. Eveneens als een bedreiging beschouwt de Soab de besprekingen met de apotheken over een door hen gewenste verhoging van de receptregelvergoeding. ,,Een verhoging per gulden betekent circa 3 miljoen bij ongeveer 3 miljoen receptregels per jaar”, aldus de stichting.

Ten aanzien van de nieuwe verzekerden wordt er nog een instroom verwacht van tenminste 1.000 personen, te weten 500 gepensioneerden van Refinería Isla bv en 500 van het Sehos. Meer algemeen stellen de onderzoekers als het gaat om mogelijke mee- en tegenvallers en de kansen en bedreigingen waar rekening mee gehouden kan worden het volgende: ,,Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de bvz een aanzienlijke systeemwijziging van de ziektekostenverzekeringen betekent ten opzichte van voorgaande jaren, waardoor projecties over de verwachte zorguitgaven voor het gehele jaar meer inherente onzekerheid dan eerdere jaren impliceren.”

Bron: Antilliaans Dagblad

[add this]

Share this page:
« Back
Back to Top