Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bonaireaanse gedeputeerde James Kroon wil mandaat van zijn partij

19 AUGUSTUS 2013

‘UPB en Bonaire moeten zich aanpassen aan uitdagingen van deze tijd’

Den Haag – UPB-gedeputeerde James Kroon wil zich wijden aan het partijleiderschap en overweegt daarom uit het Bestuurscollege te stappen. ,,Over enkele weken wordt er een partijcongres gehouden en dan zal ik de leden vragen mij het mandaat te geven om de partij te moderniseren”, aldus Kroon die in Den Haag was voor overleg met onder meer de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Milieu.

Nadat Ramonsito Booi zich in 2011 uit de politiek terugtrok werd Kroon door het bestuur aangewezen als ‘interim-partijleider’. ,,Maar dat is een niet bestaande status. Om echt leiding te kunnen geven aan de partij is het noodzakelijk dat je ook de zegen van de leden hebt. Ik ga het congres daarom vragen mij officieel aan te wijzen als partijleider.”  Kroon erkent dat de functies van partijleider en gedeputeerde lastig te combineren zijn. ,,Maar ik wil niet vooruitlopen op het congres. De leden hebben het laatste woord. Ook anderen kunnen zich kandidaat stellen voor het partijleiderschap. Maar als de leden mij inderdaad tot partij- leider benoemen dan zou het niet onlogisch zijn dat ik als ge- deputeerde stop.”

De kans dat zich andere kandidaten melden lijkt gering. Het draagvlak voor Kroon bij de achterban van de UPB is groot. Hij heeft zijn leven lang op de groene partij gestemd en is in 1989 door toenmalig partijleider Rudy Ellis actief betrokken geraakt bij de UPB. Vier keer werd hij sindsdien in de Eilandsraad gekozen (de laatste drie keer met een groot aantal voorkeursstem- men) en vier keer was hij ook gedeputeerde.

,,Maar ik zit niet vastgeplakt aan het pluche. Ik heb gezien dat de tijden zijn veranderd en niet alleen door 10-10-‘10. De politiek zal zich moeten aanpassen. Dat proces moet beginnen in de partijen zelf. Ik wil mij daar de komende jaren volledig aan wij- den. Ellis en Booi drukten heel sterk hun stempel op de partij, dat paste bij die tijd. Wij leven nu in een tijd van transparantie en dialoog.”

Kroon zegt zichzelf te zien als een leider met een luisterend oor. ,,Ik wil dat de leden actief participeren in de partij. Dat zij meedenken en meepraten over de toekomst van Bonaire en de rol van de politiek daarin. Daar- om is het nodig dat de partij nieuw leven in wordt geblazen met een sterk bestuur, maar ook dat er commissies en werkgroepen worden gevormd om het debat aan te zwengelen.”

Kroon wil de UPB vernieuwen zonder de christendemocratische grondbeginselen over- boord te zetten. ,,Wij zijn een partij die staat voor een solidaire samenleving waarin iedereen gelijke kansen wordt geboden om zich te ontwikkelen en waar- in de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. Deze princi- pes blijven recht overeind, maar wij moeten ze wel vertalen naar de tijd van nu.”

Kroon vindt dat de gehele politiek zich moet bezinnen op haar rol. ,,Ik begin met mijn eigen partij, maar waar het uiteindelijk om gaat is dat we als partijen onderling, ongeacht of je in de coalitie of de oppositie zit, moe- ten ophouden met te polariseren om het polariseren. De uitdagingen waarvoor wij als eiland staan vragen om een volwassen, constructieve manier van politiek bedrijven.”

,,Politici horen in mijn ogen niet groepen met halve waarheden en hele onwaarheden tegen elkaar op te zetten om zichzelf te profileren, maar dienen vanuit het belang van de bevolking te handelen. Wat is goed voor ons eiland, dat is de vraag die in de debatten leidend moet zijn. Dat gebeurt nu nog te weinig. Daarom wil ik de betrokkenheid van de burgers vergroten.”

,,Je ziet dat na 10-10-‘10 het dualisme heel voorzichtig zijn intrede heeft gedaan. De Ei- landsraadsfractie van mijn eigen partij slikt niet meer zoals vroeger alles voor zoete koek wat de UPB-gedeputeerden voorstellen. Ook zij stellen kritische vragen, en terecht. Dat kan soms lastig zijn, maar ik vind het een goede ontwikkeling, zolang het debat maar wel over de inhoud gaat.”

Wat Kroon als beoogd partij- leider met de UPB wil doen krijgt als het aan hem ligt navol- ging van andere partijen. ,,Een aantal voorzieningen zoals het onderwijs en de gezondheidszorg zijn er de afgelopen jaren enorm op vooruit gegaan. Sommige partijen en groeperingen willen echter alleen de negatieve dingen zien en ageren tegen van alles en nog wat. Dat is mij te gemakkelijk. Ik neem liever mijn verantwoordelijkheid door te zeggen: Hoe kunnen we de zaken die beter moeten aanpak- ken?”

,,Wij weten precies wat ons te doen staat. Onder meer de integrale wijkverbetering, het verbeteren van de infrastructuur, het versterken van het sociaal vang- net voor de meest kwetsbaren, het stimuleren van de economie en zorgen dat de afspraken die wij met het Rijk hebben ge- maakt over en weer worden na- geleefd. Het is daarom heel belangrijk dat wij de positieve krachten op ons eiland mobiliseren en er samen de schouders onder zetten, samen met het Rijk. Hoe eensgezinder wij zijn, hoe sterker onze positie zal zijn in de gesprekken met Nedeland.”

Gevraagd naar zijn motieven om zijn positie als gedeputeerde te willen verruilen voor het partijleiderschap spreekt Kroon met klem de suggestie tegen dat de verklaringen die het Openbaar Ministerie over hem naar buiten heeft gebracht een rol hebben gespeeld. ,,Ik respecteer de democratische rechtstaat waarin wij de machten strikt gescheiden houden dus past het mij niet te oordelen over het handelen van het OM. Ik heb verantwoording afgelegd op de enige plek waar ik dat als gekozen bestuurder hoor te doen: Ten over- staan van de Eilandsraad.”

,,Door een enkeling is geprobeerd er een politiek circusnummer van te maken, maar de Eilandsraad heeft als hoogste orgaan in onze lokale democratie geconcludeerd dat ik niets heb misdaan. Voor mij is het heel simpel: als mij echt iets te ver- wijten was geweest, dan had ik echt niet afgewacht of het OM er iets van zou vinden, dan was ik onmiddellijk uit mezelf opgestapt. Ik vind het overigens een goede zaak dat naar aanleiding van dit voorval bekeken wordt of de procedures kunnen worden verduidelijkt want het spelletje dat met mij is gespeeld wens je je grootste vijand niet toe.”

Over zijn persoonlijke ambities zegt Kroon: ,,Ik zie mijzelf als een typisch local leader. Ik ben een man van het volk. Ik hoef niet zo nodig de wereld te laten zien hoe goed James Kroon is. Mijn politieke roots liggen in de wijken, met de men- sen daar voel ik mij verbonden en voor hen wil ik mij inzetten.”

De Bonairiaanse gedeputeerde James Kroon (52) lag de afgelopen tijd onder vuur. Gezaghebber Lydia Emerencia deed aangifte tegen hem omdat hij bij het verlenen van een taxivergunning niet de juiste procedures zou hebben gevolgd, het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigde hem van valsheid in geschrifte, maar besloot hem niet te vervolgen en een deel van de oppositie riep om zijn aftreden. Kroon was de afgelopen dagen op werkbezoek in Den Haag. Onze correspondent zocht hem daar op.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top