Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bonaire werkt aan tekort capaciteit bij Financiën

WOENSDAG, 28 AUGUSTUS 2013

KRALENDIJK — Het is Bonaire niet volledig gelukt de afgesproken punten uit 2012 om het financieel beheer te verbeteren, te realiseren. De niet-gerealiseerde punten zijn doorgeschoven naar 2013. Zowel in 2012 als in het eerste kwartaal 2013 had Bonaire te kampen met ernstige capaciteitsproblemen op de afdeling Financiën.

Dat constateert het College Financieel Toezicht in haar halfjaarlijkse rapportage over de BES-eilanden. Bonaire heeft de schaarse capaciteit ingezet op andere prioriteiten van het financieel beheer. Zo is alle aandacht gericht op het opstellen van de jaarrekening 2012, het vaststellen van de jaarrekeningen 1992 t/m 2011, de financiële beheersverordening en de controle verordening.

Het Cft heeft voor 2013 met Bonaire afgesproken om onder andere een administratie verplicht op te zetten; een grond-, subsidie-en dividendbeleid op te stellen en te implementeren en de liquiditeitsbeheersing te verbeteren. Uit de eerste voortgangsrapportage 2013 concludeert het Cft dat Bonaire de afgesproken prioriteiten ter hand neemt. Bonaire heeft recentelijk een nieuwe senior controller en een nieuw hoofd financiële administratie aangetrokken, waardoor het capaciteitsprobleem enigszins is verholpen. Het eiland kan nu de verbeterpunten van het financieel beheer weer voortvarend aanpakken.

Saba heeft als enig openbaar lichaam alle afgesproken verbeterpunten die volgden uit 2012 gerealiseerd. Voor 2013 is onder meer afgesproken het inzicht in de financiële positie/weerstandsvermogen te verbeteren; een interne controle op te zetten en procesbeschrijvingen te maken van kritische bedrijfsprocessen.

Ook St. Eustatius is vrij succesvol geweest in het realiseren van de afgesproken verbeterpunten over het financieel beheer. Op de vaststelling van de dividendafspraken met EUTEL na zijn alle verbeterpunten gerealiseerd. Voor 2013 zijn onder meer verbetering van de balansstanden Debiteuren/crediteuren, materiële vaste activa, kwaliteit van de voortgangsrapportages en liquiditeitsplanning en prognose afgesproken.


Renteloze leninge
n

Alle drie de openbare lichamen hebben een aanvraag voor een renteloze lening ingediend voor het verbeteren van de onderwijshuisvesting, conform afspraak met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast heeft Bonaire een aanvraag ingediend voor het bouwen van een nieuw bestuursgebouw. Het Cft heeft hier positief op geadviseerd. Deze aanvraag wordt nog door Koninkrijkszaken aangehouden, omdat deze in de beoordeling van de aanvraag de ontwikkelplannen wil betrekken. De renteloze lening wordt feitelijk niet door de openbare lichamen terugbetaald, maar door BZK ingehouden op de vrije uitkering.

Het College heeft tijdens zijn gesprek met de Eilandsraad aangegeven dat het raadzaam is alvorens verdere aanvragen voor renteloze leningen in te dienen een prioriteitsstelling te maken zodat een integrale afweging kan plaatsvinden.

Met de ontwikkelplannen die op korte termijn zullen worden afgerond, bestaat de mogelijkheid dat er meer aanvragen voor renteloze leningen zullen volgen. De openbare lichamen dienen rekening te houden met hun liquiditeitssaldo en investeringsplannen op de lange termijn, alvorens het middel van een renteloze lening te gebruiken.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top