Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bonaire verwacht financiele meevaller

3 SEPTEMBER 2013

Willemstad/Kralendijk – Bij het begin van het jaar was de omvang van de begroting van 2013 van Bonaire 55,7 miljoen dollar. Na het eerste kwartaal is de omvang middels de eerste begrotingswijziging aan zowel de lasten- als de batenkant met 5,5 miljoen dollar verhoogd. Dit betreft de overheveling van het overschot uit 2012 en de verkoop van erfpachtgronden die worden ingezet voor onder andere infrastructurele werkzaamheden.

Zo staat te lezen in de Halfjaarrapportage januari 2013 tot en met juni 2013 van het College financieel toezicht (Cft) over de BES-eilanden, die afgelopen week door de Nederlandse minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer is gestuurd. ,,Daarnaast geeft Bonaire aan wederom een meevaller te verwachten door niet gebruikte vacatureruimte”, meldt het verslag. Het Cft heeft positief geadviseerd op de eerste begrotingswijziging.

Maar bij het indienen van de eerste uitvoeringsrapportage en begrotingswijziging is door ambtelijk Bonaire aangegeven dat de cijfers en boekingen onvoldoende zijn gecontroleerd, waardoor de betrouwbaarheid beperkt is. Ook de volledigheid en juistheid van de informatie zijn volgens het openbaar lichaam niet te garanderen. ,,Dit is veroorzaakt door de niet-adequaat functionerende financiële administratie. Met het aantrekken van het nieuwe hoofd Financiële Administratie wordt de financiële administratie weer op orde ge- bracht”, vervolgt de halfjaarrapportage van het Cft.

Dit verslag gaat tevens in op de aanvraag van twee renteloze leningen die de Eilandsraad van Bonaire in de eerste helft van 2013 heeft goed- gekeurd. Het betreft aanvragen voor Onderwijshuisvesting en een nieuw Bestuursgebouw. Het Cft heeft na analyse beide aanvragen van een positief ad- vies voorzien alvorens deze door te geleiden naar het ministerie van BZK. Het ministerie van BZK heeft echter aangegeven de aanvraag voor het nieuwe Bestuursgebouw aan te houden. ,,In het najaar zal in het kader van de uitgewerkte ontwikkel- plannen en prioriteitstelling hierover een beslissing worden genomen.” Voor wat betreft de indexatie van de vrije uitkering, geldt dat Bonaire al een bedrag voor indexatie had opgenomen in de begroting 2013 en dus geen begrotingswijziging hoeft in te dienen voor het volledige bedrag van de indexatie.

Maar het Cft raadt Bonaire aan ‘in het vervolg de indexatie pas op te nemen als hier zekerheid over is’. ,,Als uitgangspunt dient er behoedzaam te worden begroot.” Bonaire heeft aangegeven het concept van de meerjarige ontwerpbegroting van 2014 in augustus – afgelopen maand dus – aan te bieden aan het Cft. Bonaire zal de meerjarige indexering van de vrije uitkering pas in de begroting 2014 opnemen als het kabinet positief besloten heeft, conform het advies van het Cft.

Bron: Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top