Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Beter financieel beheer Aruba noodzakelijk

22 AUGUST 2013

Oranjestad – De Algemene Rekenkamer Aruba (ARA) komt na onderzoek tot de conclusie dat het financieel beheer van Land Aruba verder verbeterd kan worden.

Uit dit onderzoek naar de verdere verbeteringen in het financieel beheer van het Land blijkt dat er enerzijds voortgang is ge- boekt in de ontwikkelingen die vorig jaar in gang zijn gezet, terwijl anderzijds ook vertragingen in het proces voorkomen. Deze vertragingen worden veroorzaakt door onder meer het gebrek aan afstemming van prioriteiten tussen de diverse actoren, voornamelijk op bestuurlijk niveau.

Daarnaast heeft het gebrek aan een geïntegreerde planning die kan dienen om prioriteiten af te stemmen binnen het ministerie van Financiën en andere ministeries, ook negatieve gevolgen gehad voor de voortgang van de in gang gezette verbeteringstrajecten. ,,Zonder een planning als norm voor de evaluatie van de voortgang, is het moeilijk voor de minister om de bereikte resultaten te monitoren, te evalueren en eventueel tijdig bij te sturen”, aldus de ARA die daarom de minister van Financiën aanbeveelt om concrete en meetbare doelstellingen te formuleren voor de verbetering van het financieel beheer met nadruk op de mijlpalen voor een gestructureerde aanpak van de geplande projecten.

ARA: ,,Gezien het belang van een goed functionerend financieel beheer dient de minister de efficiënte voortgang van deze projecten te waarborgen door de voortgang te monitoren, te sturen en te beheersen en periodiek hierover aan de Staten te rapporteren.”

Jaarrekening 2012 te laat

De ARA vindt het jammer dat de minister van Financiën dit jaar de jaarrekening 2012 niet op tijd, vóór 1 september 2013, zal aanbieden aan de Staten, aangezien vorig jaar grote inspanningen zijn gedaan om de achterstanden in de samenstelling én beoordeling van de achterstallige jaarrekeningen sinds 1961 in te halen. De ARA is van mening dat achterstanden in het afleggen van verantwoording door de regering niet meer acceptabel zijn.

Het tijdig afleggen van verantwoording door de regering aan de Staten is een belangrijk aspect van een goed financieel beheer en deugdelijkheid van bestuur. Het is aan te raden dat de Staten dit van de regering ver- wachten”, zo staat in een schrijven van de ARA.

De raad is van mening dat een goed financieel beheer ervoor zorgt dat gebruikers van financiële informatie tijdig over betrouwbare informatie kunnen beschikken zodat zij hun taken op een efficiënte ma- nier kunnen uitvoeren. ARA: ,,Het lang uitblijven van een goed functionerend financieel beheer bij het Land tast de informatiepositie van zowel de Staten als die van de regering aan.

Tevens kan een falend financieel beheer negatieve gevolgen heb- ben voor de uitoefening van de controletaak (budgetrecht) van de Staten en de uitvoering van het voorgenomen beleid.”

Minister onduidelijk

De minister van Financiën heeft middels een brief gereageerd op dit vervolgonderzoek van de ARA. In zijn reactie geeft de minister aan dat hij de inhoud van de brief van op prijs stelt en dat hij de aanbevelingen waardeert, maar geeft niet aan op welke wijze hij met de aanbevelingen van de ARA zal omgaan. De minister erkent dat de verbetering van het financieel beheer een omvangrijk en complex proces is en geeft aan dat de verdere verbetering van het financieel beheer hoge prioriteit heeft in de komende jaren.

De ARA merkt op dat de- ze uitspraak van de minister de aanbevelingen versterkt. De ARA benadrukt haar aanbeveling om een gestructureerde planning met ambitieuze mijlpalen op te stellen met de overweging een trekker aan te wijzen die de voort- gang namens de minister dient te coördineren en monitoren. De brief bevattende de resultaten van het onderzoek, de reactie van de minister en het nawoord van de ARA is integraal gepubliceerd op de overheidswebsite.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top