Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Begroting 2014 van St. Eustatius goed ontvangen door CFT

25 SEPTEMBER 2013

Oranjestad – Het College financieel toezicht (Cft) oordeelt positief over de ontwerpbegroting 2014 van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. Het eiland heeft een begroting ingediend met een begrotingsoverschot van ruim 0,3 miljoen dollar.

,,De door het Bestuurscollege ingediende ontwerpbegroting 2014 geeft het Cft voldoende vertrouwen dat de lasten de baten niet zullen overschrijden, waarmee wordt voldaan aan het criterium dat de begroting minimaal in evenwicht is”, zo staat in het onlangs uitgebrachte advies.  Het is het Cft alleen onbekend of de begroting ook voldoet aan de rentelastnorm. Bovendien is niet helemaal te oordelen of de begroting toelaatbaar is uit het oogpunt van een rechtmatig, doelmatig en controleerbaar financieel beheer omdat er een vastgesteld normenkader ontbreekt.

,,Het Cft stelt vast dat er inhoudelijke verbeterslagen zijn gemaakt ten opzichte van voor- gaande begrotingen. Het Cft is van mening dat een leesbaar en informatief product is opgesteld, dat de Eilandsraad ondersteunt bij de beraadslagingen over de begroting”, aldus het Cft.  Het begrotingsoverschot is ruim 0,3 miljoen dollar, waarbij de baten 15.130.000 dollar bedragen en de lasten uitkomen op een bedrag van 14.823.000 dollar.

,,De baten liggen een fractie hoger dan het voor Sint Eustatius gestelde maximumkader. Het overschot van 0,3 miljoen dollar is door Sint Eustatius opgevoerd in verband met de aflossing op een renteloze lening onderwijshuisvesting en een af- lossing in verband met het terugbetalen aan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van het in het verleden beschikbaar gestelde doelsaldo.”

Mogelijk extra inkomsten

Er wordt zelfs rekening gehouden met extra inkomsten, zo legt Cft uit. Er is namelijk behoedzaam omgegaan met de indexatie van de vrije uitkering 2014 die niet is opgenomen in de begroting. Ook met de baten die kunnen voortkomen uit het her- vormen van de havenretributies en het ontvangen van bouwleges is voorzichtig omgegaan. Cft: ,,Deze opgenomen behoedzaamheid betekent tegelijkertijd dat er kansen zijn op extra ontvangsten om eventuele tegenvallers op te vangen.”  Naast de kansen zijn ook enkele risico’s te benoemen, zo stelt het Cft, dat verwijst naar de cao-onderhandelingen die momenteel plaatsvinden met het overheidspersoneel en de nog onzekere dividendopbrengsten van Statia Utility.

Het Cft adviseert Sint Eustatius om de bijzondere uitkering van 495.000 dollar in het kader van een land- bouwproject uit de meerjarenbegroting te verwijderen. De afspraken met het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie liggen hier namelijk nog niet over vast.  Verder roept het Cft op om zo snel mogelijk plannen bij het ministerie van BZK in te dienen zodat de gelden van de ‘Doeluitkering Sociaal Vangnet’ gebruikt kunnen worden.

Het gaat om een bedrag van 293.000 gulden met daarop nog de implementatiegelden Wet FinBES/WOLBES van 86.000 gulden die voor Sint Eustatius nog steeds beschikbaar zijn.  Het Cft is positief gestemd over de personeelsdossiers die nu veel beter op orde zijn dan enige tijd geleden. ,,Er wordt hard gewerkt aan de volledigheid en juistheid van de dossiers en daarmee de in de begroting opgenomen personeelslasten”, aldus het advies.

Het financieel beheer is ook sterk verbeterd. ,,In 2013 werkt Sint Eustatius voortvarend aan de afgesproken verbeterpunten financieel beheer. Zo heeft Sint Eustatius de verbeterpunten ‘kortlopende vorderingen en schulden, opschonen debiteuren en crediteuren’ en ‘herwaardering materiële vaste activa’ succesvol afgerond.

Voor 2014 zou het Cft graag afspraken willen maken met het Openbaar Lichaam over verbeterpunten van het financieel beheer die volgen uit de bevindingen van de accountantsverklaring en managementletter bij de jaarrekening 2012 en voornemens die blijken uit de begroting 2014.  Naast verbeterpunten blijft het normen- en toetsingskader rechtmatigheid prioriteit. Dit normen- en toetsingskader is van belang om uiteindelijk te komen tot een goedkeuren- de verklaring van de jaarrekening.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top