Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aruba wil Bureau Integriteit

9 OKTOBER 2013

Verkennende gesprekken met Nederlands Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector

Den Haag – De Arubaanse regering wil een Bureau Integriteit oprichten. Dat blijkt uit een brief van minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Eerste Kamer.  ,,Aruba heeft te kennen gegeven samen te willen werken op het gebied van integriteit. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector (BIOS) en de Arubaan- se Taskforce Integriteit Openbare Sector (TIOS)”, schrijft de bewindsman.

Het waarborgen van de integriteit in het openbaar bestuur is een van de speerpunten van het kabinet Mike Eman. Aanleiding daarvoor is het in 2010 verschenen rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum over integriteitsschendingen die plaatsvonden ten tijde van de regering Oduber.

In de brief die vorige week door de Senaatscommissie voor Koninkrijksrelaties is besproken gaat Plasterk uitvoerig in op het protocol dat minister-president Mike Eman en toenmalig minister Piet Hein Donner op 27 oktober 2011 hebben ondertekend met als doel een impuls te geven aan de samenwerking tussen Nederland en Aruba.

,,Belangrijke invalshoek van het protocol is dat samenwerking geschiedt op basis van een gelijkwaardige relatie en onderling vertrouwen. Op dit moment wordt pragmatisch omgegaan met het samenwerkingsprotocol. Waar zich kansen en mogelijkheden voor samenwerking voordoen wordt gezamenlijk bekeken hoe hieraan invulling kan worden gegeven. Dit heeft al op uiteenlopende terreinen tot samenwerking geleid.”

Plasterk wijst er onder meer op dat in juli 2012 een samenwerkingsovereenkomst is gesloten tussen de ministers van onderwijs van beide landen op de beleidsterreinen onderwijs, cultuur, wetenschap en emancipatie. ,,Op het terrein van onderwijs gaat het daarbij om: handhaving leerplicht, toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, taal, cultuureducatie, zorg in het onderwijs, leraren, examinering in het voortgezet onderwijs, uitwisseling van informatie over beleidsontwikkelingen ten aanzien van examinering in het secundair beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, leerbedrijven en beroepspraktijk vormingsplaatsen, instroom hoger onderwijs: borgen gelijkwaardigheid Arubaanse diploma’s, voorbereiden van aankomende studenten op selectie voor opleidingen met een scherp onderwijsprofiel, succesvolle deelname aan middelbaar beroeps- en hoger onderwijs in Nederland, kwaliteitsborging hoger onderwijsopleidingen, gegevens- en kennisuitwisseling met betrekking tot studiefinancieringsstelsels en gegevens uitwisseling studievoortgang Arubaanse studenten in Nederland.”

Op dit moment vindt een terugblik plaats op de samenwerkingsactiviteiten die in het afgelopen studiejaar hebben plaatsgevonden, meldt de bewindsman. ,,Tevens wordt voor- uitgekeken naar de samenwerkingsactiviteiten die Nederland en Aruba in het komende studiejaar willen gaan uitvoeren op het terrein van onderwijs, cultuur, wetenschap en emancipatie. Een concreet voorbeeld dat voortvloeit uit de samenwerking op het gebied van onderwijs is dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) nu ook actief is op Aruba met als doel het waarborgen van kwaliteit in het hoger onderwijs.

Verder hebben verschillende Nederlandse middelbare scholen uitwisselingsprogramma’s lopen met Arubaanse scholen. Ook uit het Fondo Desaroyo Aruba (FDA) worden tot 2015 projecten gefinancierd om het onderwijs op Aruba te versterken, variërend van de bouw van een school voor het middelbaar beroepsonderwijs tot de renovatie van een groot aantal schoolgebouwen.”

Onder het kopje ‘Export ontwikkeling’ schrijft Plasterk dat ook op het gebied van toerisme samenwerking is gezocht. ,,Nederland onderhoudt goede contacten met de Aruba Tourism Authority. Zo heeft het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) in het verleden een toerisme-expert beschikbaar gesteld aan Aruba om te zien hoe Aruba nog beter als toeristische bestemming op de kaart kan worden gezet en de diversiteit in deze sector vergroot kan worden.

Het CBI is een agentschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken en is expert op het gebied van exportontwikkeling en exportpromotie. Recentelijk heeft Aruba aan het CBI het verzoek gedaan om met zijn kennis ondersteuning te bieden aan het ministerie van Economische Zaken op het gebied van capaciteitsopbouw. Overleg hierover tussen het betreffende ministerie en het CBI zal op Aruba plaatsvinden.”

,,Ook is er informatie op regionaal bedrijvenniveau beschikbaar gesteld alsmede relevante Nederlandse en Europese marktinformatie. Aruba heeft ambitieuze economische plannen en wil graag een hub-functie vervullen voor de handel tussen Europa en Latijns-Amerika. Van 6 tot 8 mei organiseerde Aruba in dat kader de grote conferentie ‘Europe meets the Americas’ over kansen en mogelijkheden voor economische samenwerking. Nederland bood in aanloop naar en tijdens de conferentie ondersteuning op organisatorisch en inhoudelijk vlak.”

Ten slotte gaat Plasterk in op het zogeheten ‘Witte Donderdag-akkoord’: ,,Het op 28 maart gesloten financiële uitvoeringsprotocol vloeit voort uit het samenwerkingsprotocol van 2011. In het samenwerkingsprotocol was opgenomen dat onderzocht zou worden of en zo ja, tegen welke voorwaarden er mogelijkheden zijn voor her- financiering van de schuld aan- gegaan door de Arubaanse overheid tegen gunstigere voor- waarden. In het uitvoeringsprotocol is onder andere opgenomen dat Nederland de mogelijkheden voor inschrijving op een openbare aanbieding van een obligatielening van het Land Aruba zal (laten) beoordelen aan de hand van in het Koninkrijk en internationaal gehanteerde criteria van houdbare overheidsfinanciën en terugbetalingscapaciteit. Nederland houdt zich het recht voor bij het niet vol- doen aan deze criteria door Aruba niet in te schrijven. Exacte uitwerking van dit protocol moet nog plaatsvinden”, aldus de bewindsman in zijn brief aan de Eerste Kamer.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top