Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aruba: Aandacht voor witwassen

20 SEPTEMBER 2013

Oranjestad – Aruba is aantrekkelijk voor investeerders, maar de keerzijde is dat het eiland ook aantrekkelijk is voor diegenen die slechte bedoelingen hebben. Dat is een van de conclusies in de openbare versie van de onlangs gehouden ‘Nationale risicoanalyse (NRA) witwassen en terrorismefinanciering Aruba’.

Aan witwassen ten grondslag liggende delicten zijn volgens de NRA vaak internationale drugs- handel, lokale drugsverkoop, fraude, waaronder belastingfraude, corruptie en vermogensdelicten, zoals diefstal.  Dat Aruba ook risico’s loopt is gelegen in de geografische ligging, de professionele (financiële) infrastructuur, de open economie en het investeringsklimaat, de relatief stabiele politieke en financiële situatie, de ‘cash-based’ economie en de co-circulatie van Amerikaanse dollars.

Het NRA-rapport noemt de vijf belangrijkste risico’s van witwassen en terrorismefinanciering, namelijk de inbreng van illegaal vermogen in ondernemingen, misbruik van rechtspersonen, grensoverschrijdende illegale geldtransacties en -transporten, vastgoedtransacties en het ontbreken van een toekomstgerichte integrale AML/CFT-strategie. Met het AML/CFT-systeem wordt inzicht verkregen in de belangrijkste risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.

Voor deze vijf risico’s zijn verbeterprojecten geschreven om deze te minimaliseren. De regering besloot tot het uitvoeren van de analyse na het verschijnen van de evaluatie van de Financial Action Task Force (FATF)/Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) in oktober 2009.  Op basis van dit rapport trof Aruba maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen te redresseren en haar AML/CFT-systeem te verbeteren.

Per 1 juni 2011 is de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering aangenomen in de Staten waarin ook een motie werd bekrachtigd om een nationale risicoanalyse (NRA) te laten uitvoeren.

Vier verbeterprojecten

Het rapport bevat een advies voor een vervolgaanpak, waarbij vier operationele projecten worden opgestart die zijn gericht op de aanpak van de risico’s. Geconstateerd wordt dat de AML/CFT-strategie aan herziening toe is.  ,,De tijd is rijp om een integrale AML/CFT-strategie vast te stellen met het oog op het stroomlijnen van de verantwoordelijkheden en acties van de verschillende betrokken stakeholders en een efficiënte en effectieve aanpak te bevorderen, ook op de lange(re) termijn”, zo staat in het rapport.

De AML/CFT Stuurgroep Aruba wordt voorgezeten door de minister-president en bestaat uit de volgende leden: de minister van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie, de minister van Justitie en Onderwijs, de minister van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur, de Centrale Bank van Aruba, het Openbaar Ministerie, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, de Veiligheidsdienst, het Korps Politie Aruba, Dienst Casinowezen, de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, de Belastingdienst, de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie, de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba, de High Commissioner en de Free Zone Aruba nv.

De projecten zullen worden uitgevoerd door vijf separate projectgroepen. Voor elk project wordt een klankbordgroep ingesteld, samengesteld uit vertegenwoordigers van instanties die minder direct betrokken zijn bij het betreffende onderwerp, zo staat in de samenvatting van de NRA. ,,Elke projectgroep stelt een concreet plan van aanpak op met heldere en haalbare resultaten die de kern van het ‘probleem’ aanpakken. Het voornemen bestaat bovendien om elke vijf jaar een NRA uit te voeren, gevolgd door, zo nodig, bijstelling van de AML/CFT-strategie. Risico’s zijn immers niet statisch en risicoanalyse is een continu proces”, aldus de rapportage.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top