Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Ambtenaren vakbond Abvo tekent cao met Openbaar Lichaam Bonaire

DINSDAG, 27 AUGUSTUS 2013

KRALENDIJK — Vertegenwoordigers van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de vertegenwoordigers van ambtenarenvakbond Abvo op Bonaire hebben gisteren overeenstemming bereikt over de wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van het personeel, werkzaam bij het Openbaar Lichaam Bonaire over de periode 1 januari 2013 tot 31 december 2014.

Op sectoraal niveau vinden nog onderhandelingen plaats en dient nog met name rond de harmonisatie van de salarisstructuur overeenstemming bereikt te worden. Mocht men hierover op sector niveau overeenstemming bereiken, dan zullen ook deze afspraken voor het OLB gelden.

De partijen in de Decentrale Overlegcommissie zijn het volgende overeengekomen voor het personeel binnen het OLB. Gelijktrekking van de regeling m.b.t. arbeidsongeschiktheid. Medewerkers in vaste dienst hebben, bij arbeidsongeschiktheid door en op het werk, voortaan ook vanaf het vierde jaar en na hun ontslag, recht op doorbetaling van de uitkering voor arbeidsongeschiktheid van 80 procent, voor zolang de arbeidsongeschiktheid duurt.

Mobiliteit als aandachtspunt in de arbeidsvoorwaarden wordt vooralsnog aan een nader onderzoek onderworpen. Met als doel dit meer aan te laten sluiten op de behoeften van het OLB. Met betrekking tot de harmonisatie van salarisstructuur is overeengekomen om de loontrede die per 1 januari 2014, bij voldoende functioneren gegeven zou worden, naar voren te halen en generiek al per 1 oktober te toe te kennen. De garantietreden blijven ook in de nieuwe salarisstructuur behouden en worden geïndexeerd op basis van de loonontwikkeling binnen het OLB/BES. Het vakantiegeld per 1 juli 2013 wordt verhoogd met 0,5 procent tot 8 procent per jaar. De eindejaarsuitkering in 2013 stijgt naar 750 dollar en in 2014 naar 1000 dollar. Per 1 januari 2014 worden de salarissen met 0,5 procent verhoogd. Per 1 oktober 2013 wordt een transactiebonus van 800 dollar bruto betaald aan alle ambtenaren en gelijkgestelde.

Daarnaast is specifiek voor het OLB overeengekomen dat het OLB autonoom eventuele extra verlofdagen vaststelt. Dat in januari 2014 een Bashi-premie van 150 dollar netto zal worden uitgekeerd aan de medewerkers van het OLB. Dat medewerkers die in hun maximum zitten en geen salarisverhoging kennen bij de inpassing, eenmalig voor de periode oktober tot en met december, 2 procent van de maandbezoldiging ontvangen.

Mocht er echter geen overeenstemming worden bereikt op sectorniveau over de harmonisatie van de salarisstructuur, dan zijn partijen binnen de Decentrale Overlegcommissie Bonaire overeengekomen dat in ieder geval alle medewerkers ter compensatie van de indexering eenmalig per 1 oktober 2013 800 dollar bruto ontvangen. De trede die per 1 januari 2014 gegeven zou worden, wordt naar voren gehaald en geldt vanaf 1 oktober 2013.

De medewerkers die op hun maximum zitten – voor de periode oktober tot en met december 2013 – ontvangen een eenmalige uitkering, gelijk aan drie maal 2,75 procent van hun maandbezoldiging. De eindejaarsbonus wordt verhoogd naar 750 dollar in 2013 en de Bashí premie van 150 dollar netto zal in januari 2014 worden betaald. Voor 2014 zullen partijen, indien er voor de periode van 2014 geen akkoord wordt bereikt op sector niveau, nadere afspraken maken.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top