Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Afname reserves Curaçao en Sint Maarten vereist actie

WOENSDAG 24 JULI 2014, WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Omdat de situatie op de betalingsbalans van Curaçao en Sint Maarten niet echt verbetert en de importdekking verder is gedaald, heeft de Centrale Bank aanvullend verkrappend monetair beleid moeten doorvoeren.

Maar, zo stelt Centrale Bank-president Emsley Tromp met de nodige klem, het verder verhogen van de verplichte reserve die commerciële banken moeten aanhouden (sinds een maand 16 procent) en het wéér verlengen van de kredietmaatregel, zijn ‘slechts korte termijn oplossingen voor een structureel probleem’. ,,Om te voorkomen dat het monetaire beleid uiteindelijk het economische herstel belemmert, dienen de regeringen van Curaçao en Sint Maarten het initiatief te nemen met een economisch beleid dat op de korte termijn de economie weer op gang brengt en resulteert in een duurzame hogere groei in de toekomst.”  Het beleid zou zich naar overtuiging van Tromp moeten richten op onder andere het versterken van de concurrentiepositie van Curaçao en Sint Maarten om zodoende de groei van de exporten te stimuleren. Bovendien moet het investeringsklimaat worden verbeterd om directe buitenlandse investeringen in de twee landen te stimuleren.

,,Een consistente uitvoering van een dergelijke groeistrategie zal bijdragen aan de noodzakelijke stabiele macro-economische omgeving, waarin onze jonge landen kunnen bloeien.”   Het tekort van 1.382 miljoen gulden (18,8 procent van het bruto binnenlands product BBP) op de lopende rekening van de betalingsbalans van Curaçao en Sint Maarten (vorig jaar 1.466,5 miljoen) is naar internationale maatstaven (nog) hoog. Daarnaast zijn de externe financiering en de kapitaaloverdrachten uit het buitenland niet toereikend (geweest) om dit tekort te dekken. ,,Om deze reden is er sprake van een dalende trend in onze internationale reserves en importdekking”, zegt Tromp, die opnieuw aandacht vroeg voor de situatie op de betalingsbalans die volgens hem ‘zorgelijk blijft’. In 2012 vertoonde de betalingsbalans van de monetaire unie een tekort doordat het tekort op de lopende rekening niet volledig werd gedekt door externe financiering en netto kapitaaloverdrachten. Het tekort op de betalingsbalans kwam tot uitdrukking in een daling van de bruto reserves van de Centrale Bank met 277,4 miljoen gulden. Hierdoor daalde de gemiddelde importdekking van 3,7 maanden in 2011 tot 3,2 maanden in 2012. ,,Aangezien het monetaire beleid (van de Centrale Bank, red.) alleen het probleem op de betalingsbalans niet kan oplossen, zijn er tijdige maatregelen vereist van de overheid van zowel Curaçao als Sint Maarten.”

Situatie noopt tot handelen

Vanwege het hoge tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans, de relatief snel groeiende kredietverlening in vergelijking tot de BBP-groei (bruto binnenlands product, ofwel de totale omvang van de economie) en de dalende deviezenreserves, heeft de CBCS haar verkrappende monetaire beleid in 2012 voortgezet. Het percentage van de zogeheten verplichte reserve werd in dat jaar geleidelijk verhoogd van 10,5 procent aan het einde van 2011 naar 14,25 procent per ultimo 2012. ,,Echter”, aldus Tromp. ,,Doorde hoge overliquiditeit in de geldmarkt bleek het verplichte reservepercentage alleen geen effectief middel om de kredietgroei te matigen.”

Om deze reden heeft de Bank voor de periode maart-augustus 2012 een tijdelijke kredietbevriezing geïntroduceerd. Doordat de groei in de private kredietverlening en de daling in de deviezenreserves matigden, had de Centrale Bank de kredietmaatregel enigszins versoepeld door een maximale kredietgroei van 1 procent toe te staan voor de periode september 2012-februari 2013. Bovendien werd naast de commerciële banken, de kredietmaatregel ook van toepassing op de Postspaarbank (PSB) en de Centrale Hypotheekbank (CHB) in de tweede termijn van deze maatregel. Het verplichte reservepercentage is dit jaar verder verhoogd tot 16 procent vanaf 17 juni 2013.Naast het verhogen van de verplichte reserve, heeft de Centrale Bank de kredietmaatregel verlengd met derde termijn tot eind augustus 2013.

Bron:  Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top