Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aanwijzing door Rijksministerraad over begroting Curaçao een feit

VRIJDAG, 13 JULI 2012

DEN HAAG — De Curaçaose regering moet uiterlijk 1 september de begroting op orde hebben, mag voorlopig geen nieuwe leningen afsluiten – inclusief de lening van UTS en voor een nieuw ziekenhuis – en moet vanaf nu elke maand het College financieel toezicht (Cft) inzage geven in haar boeken.

Dat is het gevolg van het besluit van de Rijksministerraad om een aanwijzing aan de Curaçaose regering te geven. De aanwijzing geldt met onmiddellijke ingang en tot het moment dat het Cft weer vertrouwen heeft in de begroting en de Rijksministerraad de maatregel opheft.

Premier Gerrit Schotte gaf meteen na afloop aan dat de aanwijzing volgens de Curaçaose regering niet nodig is, omdat er al maatregelen genomen worden die bovendien door de Sociaal Economische Raad en de Raad van Advies worden beoordeeld, zodat het verzoek om een aanwijzing eigenlijk overbodig is. “We doen al wat het Cft zegt, dus voor ons was het niet nodig, maar de Rijksministerraad vond dat het wel een teken zou zijn. Een steun in de rug. Maar we tekenen bezwaar aan bij de Raad van State”, aldus Schotte. Zowel Schotte als de Nederlandse premier Mark Rutte gaf echter aan dat dit geen opschortende werking heeft, zodat de aanwijzing gewoon van kracht is.

Premier Rutte omschreef de aanwijzing als een zwaar middel, maar benadrukte dat de Curaçaose regering de afgelopen maanden en ook tijdens de bijeenkomst van vandaag voldoende ruimte heeft gehad om het Cft en de Rijksministerraad ervan te overtuigen dat de begrotingsmaatregelen afdoende waren. “De beslissing voor een aanwijzing is niet licht en ook niet lichtvaardig genomen, maar ondanks alle inspanningen van het Cft heeft Curaçao op dit moment nog steeds geen sluitende begroting voor 2012 en dat is een ernstig feit”, aldus Rutte. “Het is in het belang van de bevolking van Curaçao dat deze situatie zo snel mogelijk verandert, want het gaat immers om hun toekomst.”

Indringend

Minister Liesbeth Spies omschreef de besprekingen van vandaag als ‘een indringende discussie’. Het tekort bestaat uit 98 miljoen gulden voor de dekking van tekorten uit voorgaande jaren en 55 miljoen die nodig is voor de basisverzekering voor de gezondheidszorg en de wijziging van het dividendbeleid, zei Spies. “De plannen bestaan nog steeds uit plannen en niet uit harde besluiten of begrotingswijzigingen. (…) Het is aan de regering van Curaçao om voor 1 september additionele dekking te presenteren voor die 55 miljoen en die 98 miljoen te compenseren. Daarnaast zal de aanwijzing ook betekenen dat de regering van Curaçao geen nieuwe leningen meer mag afsluiten zolang de begroting niet in evenwicht is. Voor de beoogde lening voor de bouw van een nieuw ziekenhuis komt daar nog bij dat die alleen mag worden aangegaan als de hervorming van de gezondheidszorg geëffectueerd is en de sluitende exploitatie van dat ziekenhuis kan worden gegarandeerd”, aldus Spies.

Andere maatregelen zijn dat het Cft maandelijks inzage krijgt in de overheidsfinanciën, dat alle uitgaven door de regering goedgekeurd moeten worden door de Curaçaose minister van Financiën George Jamaloodin en dat de begroting tijdens de eerste en alle daaropvolgende Rijksministerraden zal worden besproken. “In afstemming met het Cft zullen dan eventuele maatregelen getroffen kunnen worden, mocht daartoe aanleiding zijn.”

Hoewel Spies herhaaldelijk de vraag kreeg welke maatregelen er genomen konden worden als de Curaçaose regering zijn begroting niet sluitend krijgt, gaf zij hier geen concreet antwoord op. “We rekenen erop dat het land Curaçao, dat de autonomie terecht hoog in het vaandel heeft en de verantwoordelijkheid voor de bevolking serieus invulling wil geven, nu conform deze aanwijzing aan de slag gaat. We hopen dat de ambities, die minister-president Schotte ook in de Rijksministerraad nadrukkelijk heeft uitgesproken, snel zullen worden verzilverd.”

Zowel Rutte als Spies benadrukt dat de aanwijzing in lijn is met de afspraken, die gemaakt zijn tijdens de onderhandelingen over de ontmanteling van de Nederlandse Antillen en de overname van de toenmalige schulden. De verhouding tussen de afzonderlijke landen wordt wat hen betreft niet slechter.

Schorsing

De bijeenkomst van de Rijksministerraad was buitengewoon lang. Op verzoek van premier Gerrit Schotte en de gevolmachtigde minister Sheldry Osepa werd de vergadering zelfs enige tijd geschorst, omdat zij zich bleven verzetten tegen de aanwijzing. Zoals het Statuut van het Koninkrijk voorschrijft, werd de vergadering vervolgens onder voorzitterschap van premier Rutte voortgezet in een kleiner gezelschap van Schotte, Osepa en twee Nederlandse ministers, te weten minister Spies en minister van Financiën Jan Kees de Jager, waarna stemming over de aanwijzing plaatsvond en de stem van Rutte doorslaggevend was.

Schotte reageerde verbaasd op de vraag van een Nederlandse journaliste of hij ook met PS-partijleider Helmin Wiels zou moeten overleggen, waarna hij aangaf dat een overleg in een kleiner verband nuttig was om nogmaals uitleg te geven over de maatregelen die Curaçao al genomen heeft. Uiteindelijk bleek die uitleg niet voldoende om de aanwijzing tegen te houden.

Share this page:
« Back
Back to Top