Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

2012 Goed jaar voor pensioenfonds VidaNova te Curaçao

ZATERDAG 13 JULI 2013, WILLEMSTAD –

De Curaçaose Stichting Vidanova Pensioen Fonds heeft qua resultaat een goed 2012 afgesloten na een minder gunstig jaar in 2011. Het positieve saldo vorig jaar bedroeg 13,9 miljoen gulden tegen een verlies van 11,4 miljoen in 2011. Ook 2009 (44,5 miljoen positief saldo) en 2010 (5 miljoen plus) waren goede jaren. Het verlies over 2011 werd volledig veroorzaakt door de turbulente wereldwijde financiële markten. In 2012 herstelden de beurzen zich zodat weer zwarte cijfers konden worden geschreven.    ,,Een pensioenfonds streeft geen winstdoel na; wel een zodanig beleid zodat het pensioenfonds solvabel blijft, de pensioenen kan betalen en haar verplichtingen kan afdekken,” zegt algemeen directeur Rafael Pichardo in een toelichting, waarin hij benadrukt dat Vidanova ‘er niet op uit is om winst te behalen’ maar vooral dus om het fonds financieel gezond te houden. In 2012 groeide het fonds gestaag door. Het aantal aangesloten werkgevers/bedrijven steeg met 2 tot 48 en het aantal actieven nam toe van 2.379 in 2011 tot 2.493 in 2012; een stijging van 4,8 procent en de grootste groei sinds 2008. Ook de aantallen ‘slapers’ en gepensioneerden stegen. De beleggingen namen toe van 620,3 miljoen gulden naar 656,3 miljoen (een groei van 5,8 procent) en de technische voorziening steeg van 584,1 miljoen naar 624,4 miljoen (een plus van 6,9 procent). Kortom, Vidanova laat een gezonde groei zien. Aldus een door het Antilliaans Dagblad geraadpleegde expert. Pichardo daarover: ,,Een pensioenfonds reserveert zodanig dat zij in staat is om ook in jaren waarin minder goede beleggingsresultaten worden geboekt, toch haar verplichtingen af te dekken door bijvoorbeeld het aanhouden van een beleggingsreserve, een reserve pensioenverhogingen, een ,,Een pensioenfonds streeft geen winstdoel na.” algemene reserve, een reserve aanpassing sterftegrondslagen enzovoorts.”    De dekkingsgraad van Vidanova steeg van 114 procent naar 115 procent als gevolg van het goede resultaat. Een fonds met een dekkingsgraad boven de 110 procent is zonder meer gezond te noemen. Vidanova laat in een  reactie weten dat zij in haar hele historie nu 45 jaar nooit een onderdekking (een dekkingsgraad van onder de 100 procent) heeft gekend en is daar trots op. ,,Dat is een zeer belangrijk gegeven”, zegt de directeur.

Op pagina 12 Open over beleggingen

Vervolg van pagina 2 Vidanova

Open over beleggingen  In haar jaarverslag is Vidanova transparant over haar beleggingen: bijna de helft is lokaal belegd, 5 procent wordt aangehouden in liquide middelen en 45 procent is internationaal belegd. Van deze internationale beleggingen is 46 procent belegd in de Verenigde Staten, 18 procent in Europa, 17 procent in de zogenaamde ‘emerging markets’ en de overige 19 procent in het Verre Oosten en Canada.    De sectorverdeling laat even eens een mooi gespreide portefeuille zien: onder andere in luxe consumptiegoederen, industrie, financiële bedrijven, energie, technologiebedrijven en zorgverleners. Geen van de sectoren is meer dan 15 procent vertegenwoordigd. Ook de spreiding over de beleggingscategorieën is gezond: Amerikaanse aandelen en vastrentende waarden, overige aandelen, vastgoed en liquiditei ten. Vidanova zit voor 24 procent in aandelen.    Aan de hoge kant, meent de specialist. Het fonds vindt zichzelf ‘zelfs conservatief onder de pensioenfondsen met een allocatie van circa een kwart in aandelen; gemiddeld is het internationaal veel hoger’. Met een hoge dekkingsgraad en de verwachting dat aandelen het ook in 2013 goed zullen gaan doen wat zich al heeft geopenbaard lijkt dit vooralsnog een goede keuze. Vidanova is dan echter wel kwetsbaarder voor beursdalingen, zoals deze zich in 2008 en 2011 hebben gemanifesteerd.    Het goede resultaat resulteerde in een indexatie van de uitgestelde en ingegane pensioenen van 1,43 procent per 1 januari 2013. In deze onzekere tijden is dit volgens de deskundige een uitstekende prestatie en een welkome aanvulling van de pensioenen waar met name de gepensioneerden blij mee zullen zijn.    De ISO 9001-2008 certificering van Vidanova is ook over 2013 verlengd. Uit deze certificering blijkt dat de kwaliteit van de administratie tot wereldstandaard behoort en Vidanova dankt deze certificering aan haar gekwalificeerd en toegewijd personeel.    Het fraai vormgegeven jaarverslag laat wel een paar schoonheidsfoutjes zien. Bij de ‘key ratios’ bovenaan pagina 18 wordt twee keer 2009 vermeld, terwijl het één keer 2008 betreft. Iets storender is dat op bladzijde 23 het verlies in 2011 als winst wordt gepresenteerd, terwijl dit toch echt een negatief resultaat was (zo blijkt uit het jaarverslag over 2011 en het management report op pagina 9). De cijfers van Vidanova zijn gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers (PwC) Curaçao als accountant en Rajish Sagoeni van Milliman Pensioenen uit Amsterdam. Het bestuur van het fonds wordt gevormd door Humberto d’Abreu de Paulo (voorzitter) en Wilfred Curiel (penningmeester) en Eunice Anita-Offerman als secretaris. Het management bestaat uit Rafael Pichardo als directeur en de managers Ulrich Dalnoot (financiën) en Suniel Nandpersad (pensioenen). www.vidanova.net

Bron:  Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top